Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan-mar 2017

Nettoomsättningen ligger 9% över föregående år till följd av ökad försäljning i Afrika, Latinamerika och Asien samt positiv effekt av valutaomräkning uppgående till 0,4 MSEK. I likhet med tidigare år redovisar bolaget ett svagt resultat första kvartalet på grund av en generellt låg aktivitet hos våra dominerande kundgrupper i början av året, främst på norra halvklotet.
Orderingången för första kvartalet 2017 är högre än samma period föregående år.

 

Första kvartalet 2017 (januari – mars)
– Intäkterna uppgick till 23,8 (22,2) MSEK
– Nettoomsättningen uppgick till 21,2 (19,5) MSEK
– Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,7 (-7,8) MSEK
– Rörelsemarginalen uppgick till -37,3% (-35,1%)
– Resultatet efter skatt uppgick till -7,4 (-6,1) MSEK
– Resultatet per aktie uppgick till -0,98 (-0,82) SEK
– Periodens kassaflöde uppgick till 0,9 (-1,3) MSEK
– Koncernens egna kapital uppgick per den 31 mars 2017 till 119,5 (118,0) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 70,6% (78,4%)
– Likvida medel uppgick vid periodens slut till 6,6 (6,9) MSEK

 

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport Q1 2017 (PDF)