Kallelse till årsstämma i Guideline Geo

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity, offentliggör kallelse till bolagets årsstämma 2017.

Styrelsen för Guideline Geo välkomnar aktieägare till årsstämma på Scandic Klara, Slöjdgatan 7, 111 57 Stockholm, tisdagen den 20 juni 2017, klockan 14:00, med registrering från kl 13:30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 juni 2017, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast den 15 juni 2017.

Anmälan ska ske skriftligen via e-post till stamma@guidelinegeo.com eller till:
Guideline Geo AB (publ), Löfströms Allé 6A, 172 66 Sundbyberg.

Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud samt eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 14 juni 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt, i original eller som elektronisk kopia. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på hemsidan. Fullmakten i original skickas till bolaget under ovanstående adress, eller som elektronisk kopia till stamma@guidelinegeo.com. Detta bör ske i god tid före stämman. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, i original eller som elektronisk kopia. Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 7 505 179. Bolaget innehar per dagen för kallelsen 640 140 egna aktier.

Ärenden på stämman / Förslag till dagordning

1.      Bolagsstämmans öppnande

2.      Val av stämmoordförande

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd

4.      Val av en eller två justeringsmän

5.      Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

6.      Godkännande av dagordning

7.      Anförande av vd

8.      Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen jämte revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

9.      Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10.   Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

11.   Beslut om ansvarsfrihet för vd och styrelsens ledamöter

12.   Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer.

13.   Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

14.   Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

15.   Val av revisor

16.   Beslut avseende valberedning

17.   Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

18.   Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

19.   Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

20.   Beslut om ändring av bolagsordning

21.   Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram

22.   Övriga frågor

23.   Stämmans avslutande

 

Styrelsen

Guideline Geo AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta:

Kjell Husby, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 954 79 97

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017 klockan 08:45 CET.

Kallelse till årsstämma pressmeddelande (PDF)