Kommuniké från extra bolagsstämma i Guideline Geo AB (publ)

(NGM: GGEO) Vid den extra bolagsstämman i Guideline Geo AB (publ) den 17 februari 2017 fattades följande beslut:
Styrelsen utökas med en ledamot så att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter. Anders Gemfors väljs genom nyval till styrelseledamot, jämte Peter Lindgren (ordförande), Olle Grinder, Daniel Nilsson, Eva Vati och Krister Nilsson. Arvode för den nyvalda ledamoten ska utgå med samma belopp som för övriga styrelseledamöter.

För ytterligare information kontakta: Kjell Husby, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 954 79 97.

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (“MAR”). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 15:00 CET

Pressmeddelande GGEO 20170217 (PDF)