Styrelse

STYRELSE

Peter Lindgren, Styrelseordförande

Född: 1965
Invald: 2009, ordförande sedan 2014

Bakgrund: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, 1991, inriktning mot Internationella affärer och Finansiering. Examen från Polishögskolan i Solna 2005.

Peter är utbildad i Sverige, USA och Italien och har arbetat internationellt under långa perioder. Omfattande erfarenhet av strategisk konsultverksamhet, rådgivning avseende förvärv och avyttringar av bolag samt riskkapitalverksamhet inklusive från styrelsearbete både som ledamot och ordförande. Arbetsgivare inkluderar Enskilda (SEB), Hambros Bank (London), ABN Amro Bank (London) och Cell Ventures (senare New Media Spark).

Efter många år i den finansiella sektorn genomgick Peter Polishögskolan 2003-2005 och arbetade därefter under 5 år både som ordningspolis vid utryckningen i Stockholms City och som utredare inom Kriminalpolisen. Under denna tid var Peter fortsatt engagerad som rådgivare och styrelseledamot i mindre innovationsbaserade bolag inom teknik och life science. Under en period arbetade Peter även på Justitiedepartementet som ämnessakkunnig på Polisenheten.

Under de senaste åren har Peter varit aktiv som entreprenör inom service och fastighetsutveckling och som styrelseledamot i bolag relaterade till denna verksamhet.

Övriga uppdrag: vd och styrelseledamot i HemGaranti24 AB, styrelseledamot i Hangaren Bostad Fastighets AB (med dotterbolag) samt styrelseledamot i konsultbolaget Lindgren Partners Scandinavia AB.

Olle Grinder, Styrelseledamot

Född: 1945
Invald: 2008

Bakgrund: Forskare vid Axel Johnson Institutet för Industriforskning. Avdelningschef Institutet för Metallforskning. Docent och föreläsare vid KTH. Egen företagare och VD för P-M Technology AB. Inriktad på tillämpad forskning, teknisk utveckling och marknadsföring av ny teknik, försäljning av immateriella rättigheter. Uppdragsgivare och samarbetspartners i USA, Europa och Japan.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i P-M Technology AB, Salt Extraction AB, Swedish Metallurgy and Mining, AB samt styrelsesuppleant i Szakalos Material Science AB

Daniel Nilsson, Styrelseledamot

Född: 1977
Invald: 2015

Bakgrund: Civilekonom (Ekonomie magisterexamen samt Politices magisterexamen), med inriktning på finansiell ekonomi. Lunds Universitet 2004.
Mångårig medarbetare på Sandvik AB. Däribland tjänster som redovisningsekonom och ekonomichef på Sandvik Mining & Construction Sverige AB, ett av koncernens dotterbolag. I egenskap av ekonomichef ingick Daniel i bolagets styrelse.

Driver numera konsultfirman DNkonsult med inriktning på bokföring, processoptimering samt företagsanalys.

Daniel är medlem i Aktiespararna och en stark förespråkare för deras ledord långsiktighet, ansvarsfulla placeringar, öppenhet och en i allmänhet sund aktiemiljö.

Eva Vati, Styrelseledamot

Född: 1976
Invald: 2016

Bakgrund: Kemiingenjör från Lunds Tekniska Högskola, 1999. MBA från Copenhagen Business School, 2011. Styrelsekraft, Almi 2013. IFL Executive Education, Stockholm Handelshögskola 2014. Evas bakgrund och erfarenhet finns inom industrin kopplat till teknik, verkställande ledning, internationell affärsutveckling och finans. Hon har jobbat 7 år inom läkemedelsindustrin som produktionschef (PolyPeptide Laboratories AB) och dessförinnan jobbade hon en kort period som produktutvecklings ingenjör av färg, (Akzo Nobel i Malmö).

Under sina år inom konsultbranschen har hon jobbat i verkställande ledning (Epsilon AB) och som Regionchef (ÅF AB) och haft resultatansvar för 280 konsulter. Hon ingick i ledningsgruppen för affärsområdet Produktutveckling med totalt 900 anställda. Under dessa år har Eva jobbat nära stora svenska företag i rollen som kund- och affärsansvarig, med tyngdpunkt på B2B. Hon har även jobbat med små entreprenöriella företag och bidragit med teknisk innovationsutveckling, affärs- och finansiell rådgivning, gällande produkter och tjänster. Eva jobbar även med affärsutveckling inom hållbar utveckling och identifierar nya affärsområden kopplat till FNs nya utvecklingsmål.

Eva är även involverad i styrelsearbeten inom hårt reglerade branscher och fokuserar huvudsakligen på affärsutveckling, strategiarbete och hållbarhet/kvalitet. Hon har arbetat för Willo AB som styrelseledamot sedan 2009. Utöver detta har Eva startat upp ett antal olika branschorganisationer och nätverk och är idag styrelseordförande för MEDEA (Branschorganisation för konsulter inom medicinteknik).

Övriga uppdrag: styrelseledamot i Willo AB, styrelseordförande i MEDEA, branschorganisation för konsulter inom medicinteknik.

Krister Nilsson, Styrelseledamot

Född: 1966
Invald: 2016

Krister har framförallt varit aktiv som entreprenör eller konsult inom teknik och Internetsektorn genom egna bolag eller som strategiskt och operativt stöd åt entreprenörer, och har arbetatar som CTO eller VD för ett flertal teknikbolag med internetrelaterade affärsmodeller.

Krister har startat och utvecklat flera bolag i Sverige med inriktning på Internetutveckling. Bl.a. startade han bolaget Exigo och han var  även en av grundarna till det senare börsnoterade Cell Network. Krister har även bred erfarenhet från riskkapitalinvesteringar i tekniksektorn efter att ha varit ansvarig för den skandinaviska verksamheten i det brittiska riskkapitalbolaget New Media Spark. Krister har också startat och drivit bolag i Kina med fokus på online-spel. Krister var under åren 2008-2010 Chief Operating Officer på Spotify med ansvar för CFO, CTO och försäljning. Under denna period gick bolaget från lanseringsförberedelser till 7 miljoner användare och verksamhet i 7 länder.

Under de senaste åren har Krister arbetat inom Telia Company, både inom kommersiell styrning och strategisk planering inom mobildata och som ansvarig för produktutveckling inom konsumentsegmentet för gruppprodukter.

Anders Gemfors, Styrelseledamot

Född: 1947
Invald: 2017

Bakgrund: Bergsingenjör från KTH, 1971.
Före detta dotterbolags VD inom Sandvik AB och AB Sphinx-Gustavsberg. Entreprenör och egen företagare som företagskonsult med större uppdrag inom ett flertal svenska och internationella industri- och teknikföretag. Anders har suttit i ett 15-tal bolagsstyrelser.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Agellis Group AB, Agellis Group Intressenter AB, SwedHandling AB och Teconova AB. Styrelseledamot i Investment AB Chiffonjen.

Kjell Lidén, Arbetstagarrepresentant & Styrelseledamot

Född 1987
Invald av Unionen: 2016

Andreas Holmgren, Arbetstagarrepresentant & Styrelseledamot

Född: 1979
Invald av Unionen: 2016

Bakgrund: Andreas är utbildad högskoleingenjör inom Elektronik. Tidigare arbetat som produktionstekniker, kundplanerare och supportsamordnare i ett legotillverkningsföretag där han såg över hela flödet från beställning till produktion och utleverans. Han arbetar sedan 2012 som produktionstekniker på Guideline Geo, med att förbättra produkter och arbetsflöden samt utreda kvalitetsproblem.

STYRELSENS ARBETE

Vid den extra bolagsstämman den 17 februari 2017, valdes i enlighet med den oberoende valberedningens förslag Peter Lindgren, Olle Grinder, Daniel Nilsson, Eva Vati och Krister Nilsson till styrelseledamöter genom omval och Anders Gemfors genom nyval. Till styrelseordförande utsågs Peter Lindgren.

Samtliga ordinarie ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Samtliga ledamöter är oberoende även i förhållande till större aktieägare.

Arbetstagarrepresentanter är Kjell Lidén och Andreas Holmgren.

Styrelsens ledamöter

Det är styrelsens uppfattning att styrelsen har en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. En presentation av utbildning, nuvarande uppdrag, samt antal aktier för styrelsens ledamöter återfinns ovan.

Styrelseordförande

Styrelsens ordförande Peter Lindgren är inte anställd i bolaget. Det är styrelsens uppfattning att Peter Lindgren tillser att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att den även i övrigt fullgör de uppgifter som åligger den enligt gällande lag och övriga bestämmelser.

Styrelsens arbetsformer

Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltning och skall dessutom fatta beslut i strategiska frågor. Relevant mötesunderlag har skickats ut till samtliga ledamöter inför varje möte, som sedan har hållits i enlighet med för mötet godkänd dagordning. Det förekommer att andra befattningshavare vid behov deltar i styrelsens sammanträden som föredragande.

Styrelsens uppgifter

Styrelsens ambition har, i enlighet med kraven i koden, varit att ägna särskild omsorg åt att dels fastställa de övergripande målen för verksamheten och besluta om strategier för att nå dessa, dels fortlöpande utvärdera den operativa ledningen, allt i syfte att säkerställa bolagets styrning, ledning och kontroll. Styrelsen är av uppfattningen att det finns bra system för uppföljning och kontroll av den ekonomiska ställningen gentemot de fastställda målen, att kontroll sker av att lagar och andra regler efterföljs och att den externa informationsgivningen är öppen, saklig och relevant. Det finns skriftliga instruktioner som reglerar fördelningen av uppgifter mellan styrelsen och VD samt rapporteringsprocessen.

Instruktionerna revideras årligen och de är i huvudsak:
– Arbetsordning för styrelsens arbete
– VD-instruktion
– Attestordning

Styrelsen utvärderar sitt arbete varje år och det ankommer på styrelsens ordförande att tillse att så sker. Utvärderingen görs genom att styrelsens ordförande har individuella möten med alla ledamöter i styrelsen och den samlade uppfattningen är att styrelsearbetet fungerat bra under året samt att styrelsen uppfyller kodens krav avseende styrelsens arbete. Ersättning till styrelseledamöter beslutas årligen av årsstämman.