Kallelse till extra bolagsstämma i Guideline Geo

(NGM: GGEO) Styrelsen för Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity (“Bolaget”), offentliggör kallelse till bolagets extra bolagsstämma.

Styrelsen för Guideline Geo välkomnar aktieägare till extra bolagsstämma fredag den 17 februari 2017, kl. 14.00, som hålls på Roschier Advokatbyrå AB, Brunkebergstorg 2, 103 90 Stockholm. Registrering sker från kl. 13.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördag den 11 februari 2017, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast måndag den 13 februari 2017.

Anmälan ska ske skriftligen via e-post till stamma@guidelinegeo.com eller via post till Guideline Geo AB (publ), Löfströms Allé 6A, 172 66 Sundbyberg.

Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuellt ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd lördag den 11 februari 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt, i original eller som elektronisk kopia. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på hemsidan. Fullmakten i original skickas till bolaget under ovanstående adress, eller som elektronisk kopia till stamma@guidelinegeo.com. Detta bör ske i god tid före stämman. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, i original eller som elektronisk kopia. Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

 

Rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 7 505 179. Bolaget innehar 640 140 egna aktier.

 

Ärenden på stämman / Förslag till dagordning

 1. Bolagsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Beslut om antalet styrelseledamöter
 8. Val av ny styrelseledamot
 9. Beslut om styrelsearvode
 10. Övriga frågor
 11. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet

2. Val av stämmoordförande

Peter Lindgren föreslås till ordförande för stämman.

7. Beslut om antalet styrelseledamöter

Investment AB Spiltan och Investment aktiebolaget Chiffonjén föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter.

8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Investment AB Spiltan och Investment aktiebolaget Chiffonjén förslår att styrelsen utökas med en ledamot och att Anders Gemfors väljs till styrelseledamot jämte Peter Lindgren (ordförande), Olle Grinder, Daniel Nilsson, Eva Vati och Krister Nilsson.

9. Beslut om styrelsearvode

Investment AB Spiltan och Investment aktiebolaget Chiffonjén föreslår att den nya styrelseledamoten erhåller samma arvode som övriga styrelseledamöter.

Styrelsen
Guideline Geo AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta:
Kjell Husby, VD, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 954 79 97.
Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (“MAR”). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2017 kl. 08:45 CET.

Pressmeddelande GGEO 20170126 (PDF)