Valberedning

Valberedning inför årsstämman 2019, ska bestå av tre ledamöter, utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2018. Dessa ombeds att vardera utse en representant som bildar valberedning.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen inför årsstämma 2019 består av följande personer:

  • Björn Persson, Investment AB Spiltan
  • Magnus Trast, Investment Aktiebolaget Chiffonjén
  • Thomas Boothe

Valberedningen, vars mandat gäller till dess att ny valberedning utsetts, utser inom sig ordförande.

Valberedningen ska inför årsstämman 2019 lämna förslag avseende val av ordförande på årsstämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och styrelseordförande, i förekommande fall val av revisor, arvode till revisor samt regler för utseende av valberedning inför nästkommande års årsstämma. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets hemsida. Skulle ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag ska en ersättare sökas från samma ägare. Skulle ägare, som utsett representant i valberedningen, väsentligt minska sitt ägande i bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att utse en representant i valberedningen.

Revisor tillsätts genom att frågan vart färde år hänskjuts till årsstämman. Revisorsval skedde på årsstämman 2015.