Geophysics in infrastructure projects – Swedish collaboration for increased knowledge (in English & Swedish)

ENGLISH text:

Geophysics related to infrastructure projects. Representatives from various parts of the Swedish business community, authorities and organizations* have joined forces to increase the knowledge of an optimized subsurface mapping. Geotechnical surveys of the subsurface is today frequently performed with the use of a drilling rig, and while these surveys provide detailed information for each bore hole it often leads to an incomplete understanding of the subsurface conditions.

By using geophysical solutions in combination with geotechnical surveying, however, a more effective and complete process is achieved which:

  • saves time- enables optimization of different drilling programs
  • takes the entire volume in the survey area into account
  • increases information in the survey results and thereby reduces costly risks.

As part of the knowledge transfer, a set of free webinars are available on the SGF’s (Swedish Geotechnical Society’s) website. The first event focusing on the basics of geophysics took place on January 14, with four additional occasions planned in the coming period. The webinars are held in Swedish.

For dates and times of webinars, visit: http://www.sgf.net/web/page.aspx?refid=2721&hlt=Geofysik

*SGF, Tyréns, Guideline Geo, Trafikverket, Impact Geofysik, SWECO and PEAB

 

SWEDISH TEXT:

Geofysik inom infrastrukturprojekt – Svenskt samarbete för ökad kunskap
Kunskapen gällande geofysikens fördelar för infrastrukturprojekt är IDAG begränsat. Representanter från olika delar av svenskt näringsliv, myndigheter och organisationer* har gått samman för att öka kunskapen kring en optimerad markkartläggning. Idag är Geotekniska undersökningar med borrvagn den primära undersökningsmetoden för att kartlägga undermarksförhållanden. Borrvagnsundersökningar är en bra metod men möjliggör ofta inte en komplett bild av markförhållanden.  Genom att använda geofysiska lösningar i kombination med geoteknisk undersökning, uppnås en mer effektiv och komplett process som:

  • sparar tid
  • möjliggör optimerande av olika borrprogram
  • ger ett underlag som tar hänsyn till hela undersökningsområdet
  • ökar säkerheten i underlag och därmed reducerar kostsamma risker

Som en del av kunskapsöverföringen kommer ett antal fria webbinarier att erbjudas på SGFs (Svenska Geotekniska Föreningens) webbplats. Det första tillfället med fokus på grunderna inom geofysik ägde rum den 14 januari, med fyra ytterligare tillfällen inplanerade under den kommande tidsperioden. Utbildningen hålls på svenska.

För datum och tider, besök: http://www.sgf.net/web/page.aspx?refid=2721&hlt=Geofysik

*SGF, Tyréns, Guideline Geo, Trafikverket,  Impact Geofysik, SWECO och PEAB