Delårsrapport januari-september 2020

Tredje kvartalet i korthet

 • Omsättningen uppgick till 23,7 (27,8) MSEK för det tredje kvartalet vilket är en minskning med
  15 procent jämfört med motsvarande period 2019. Orderingången under perioden uppgick till
  23,2 (24,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,8 (1,5) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,9 procent (5,1).
 • Periodens resultat för kvartalet uppgick till 33,8 (0,3) MSEK vilket motsvarar resultat per aktie om 2,96 (0,02) SEK. I resultatet ingår realisationsvinst från försäljningen av fastigheten Svarven 1.
 • Betalningsförmågan (likvida medel och outnyttjad checkräkning) har ökat till 48,0 MSEK jämfört med 23,4 MSEK per 2020-06-30. Betalningsförmågan per 2019-12-31 uppgick till 17,8 MSEK.
 • Fastigheten Svarven 1 i Malå som inrymmer Borrkärnearkivet avyttrades med frånträde den
  30 september 2020. Försäljningen skedde via en bolagsförsäljning och innebar en realisationsvinst om 32,6 MSEK.
 • Styrelsen har beslutat att byta redovisningsstandard från IFRS till K3 som en följd av noteringen på Nasdaq First North Growth Market där det inte är ett krav att följa IFRS. Bytet möjliggör effektiviseringar genom en förenklad administration och sker från och med tredje kvartalet 2020.

 

– Tredje kvartalet har, precis som första halvåret, varit utmanande och tydligt påverkat av covid-19 med hög ovisshet och volatilitet. Trots det har vi valt att fortsätta med vår satsning på nya produkter vilket redan resulterat i produktnyheter och ytterligare lanseringar är planerade de kommande månaderna. Vi har också stärkt vår finansiella ställning efter försäljningen av fastigheten som inrymmer Borrkärnekarkivet i Malå, säger Mikael Nolborg, vd Guideline Geo.

 

Rapporten finns tillgänglig på: https://www.guidelinegeo.com/finansiella-rapporter/

Presentation av rapporten finns att se här

 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, VD, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00

Rikard Olofsson, Ekonomichef Guideline Geo AB (publ), tel. +46 73 093 16 76

 

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2020, klockan 08:30 CET.

 

Guideline Geo (GGEO) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

 

Ladda ner pressmeddelande