Guideline Geo AB (publ) Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommunike 2016 Guideline Geo AB (PDF)

Det starka tredje kvartalet följs av ett mycket starkt fjärde kvartal med en nettoomsättning på 41,3 MSEK och ett rörelseresultat på 8,7 MSEK. Årets nettoomsättning om 116,6 MSEK, är något lägre än föregående år, och rörelseresultatet uppgår till 3,6 MSEK, är lägre än föregående år. Detta förklaras av den svaga inledningen på året. Orderingången för 2016 är högre än föregående år.

Bolagets verksamhet har en oregelbundenhet avseende stora order från bolagets nyckelkunder och utleveranser inom ramen för befintlig orderstock, vilket på kort sikt skapar variation i nettoomsättningen och därmed rörelseresultatet.

Fjärde kvartalet 2016 (oktober – december)

 • Intäkterna uppgick till 43,9 (36,4) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 41,3 (34,2) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,7 (3,9) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 19,8% (10,8%)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 7,8 (3,2) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,04 (0,42) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till -0,4 (-2,1) MSEK
 • Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2016 till 126,6 (124,4) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 75,0% (80,7%)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 5,7 (8,3) MSEK

 

Helåret 2016 (januari – december)

 • Intäkterna uppgick till 128,0 (130,3) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 116,6 (120,5) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,6 (6,3) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 2,8% (4,8%)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 3,8 (5,0) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,51 (0,66) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till -2,5 (-5,7) MSEK
 • Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2016 till 126,6 (124,4) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 75,0% (80,7%)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 5,7 (8,3) MSEK

 

Kommentar fjärde kvartalet 2016

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet om 41,3 MSEK är väsentligt över samma period föregående år då den uppgick till 34,2 MSEK. Även rörelseresultatet för fjärde kvartalet om 8,7 MSEK är väsentligt högre än samma period föregående år då den uppgick till 3,9 MSEK.

Bolagets marknader har under det fjärde kvartalet uppvisat mycket god försäljning i Asien, Europa och Latinamerika jämfört med samma period föregående år, främst beroende på de åtgärder som vidtagits inom marknads- och försäljningsorganisationen. I Nordamerika är situationen fortsatt utmanande, och fokus ligger på att genomföra de beslutade åtgärderna i syfte att stärka vår position på marknaden.

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2016

 • Bolaget introducerade ABEM TX-60, vilket är en förstärkare till WalkTEM, som möjliggör större mätdjup och bättre upplösning. Detta gör instrumentet ännu mer mångsidigt för grundvattenundersökningar, mineralprospektering och geologisk kartläggning i krävande miljöer.
 • Bolaget förvärvade intressebolaget Second Square AB, som blir ett helägt dotterbolag till Guideline Geo AB. Förvärvet sker till en köpeskilling om 1,0 MSEK, vilket motsvarar de förvärvade aktiernas andel av bolagets nettokassa.
 • Bolaget har erhållit en order från ett universitet i Latinamerika till ett värde av 2,6 MSEK avseende geofysiska instrument för utbildnings- och forskningsändamål för kartläggning av bl a vattenförekomster.
 • Bolaget har erhållit order på geofysiska instrument för kontinuerlig mätning av slitage och kondition av vägar, från en strategisk kund i Asien till ett sammanlagt värde av 3,8 MSEK.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • På begäran av Investment AB Spiltan och Investment Aktiebolaget Chiffonjén kommer bolaget att hålla en extra bolagsstämma den 17 februari 2017, där förslaget är att utöka styrelsen med en ledamot, med samma arvode som övriga ledamöter.

 

Intäkter och resultat fjärde kvartalet 2016

Under det fjärde kvartalet 2016 uppgick koncernens nettoomsättning till 41,3 (34,2) MSEK, vilket är den högsta nettoomsättning som bolaget uppnått under ett enskilt kvartal. Nettoomsättningen ökade med 7,1 MSEK vilket motsvarar en ökning med 20,6% jämfört med samma kvartal föregående år.

Ökningen av övriga externa kostnader på 2,0 MSEK jämfört med fjärde kvartalet föregående år förklaras av att bolaget under innevarande kvartal genomfört flera agentaffärer. Då agentaffärer till skillnad från återförsäljaraffärer inte redovisas netto, ökar dessa affärer de övriga externa kostnaderna för agentkommission lika mycket som omsättningen.

Minskningen av Personalkostnaderna på 1,8 MSEK jämfört med fjärde kvartalet föregående år förklaras av att de har reducerats genom EU-anslag för forskning och utveckling om 0,6 MSEK under perioden, samt att planerade rekryteringar flyttats fram så att kostnaderna bara delvis belastar det fjärde kvartalet 2016.

Koncernens resultat från det under kvartalet förvärvade intressebolaget Second Square AB uppgick till 1,0 MSEK.

Koncernens resultatandel under kvartalet från intressebolaget Aarhus GeoSoftware ApS uppgick till 0,2 MSEK.
Under fjärde kvartalet 2016 uppgick koncernens rörelseresultat (EBIT) till 8,7 (3,9) MSEK, vilket innebär en förbättring med 4,8 MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelsemarginalen var 19,8% (10,8%) under fjärde kvartalet 2016. Rörelseresultatet och rörelsemarginalen är den högsta som bolaget uppnått under ett enskilt kvartal.

Resultatet efter skatt uppgick till 7,8 (3,2) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie på 1,04
(0,42) SEK för perioden.

Nettoeffekt av valutaomräkning har under kvartalet uppgått till en positiv påverkan om 0,5 MSEK på nettoomsättning, en negativ påverkan på rörelsekostnaderna om 0,1 MSEK, och en positiv påverkan på rörelseresultat om 0,4 MSEK.

 

Kommentar helåret 2016

Året inleddes med ett mycket svagt första halvår vilket följdes av ett mycket starkt andra halvår. Sammantaget för året minskar nettoomsättning till 116,6 MSEK från 120,5 MSEK och rörelseresultat minskar till 3,6 MSEK från 6,3 MSEK. Under 2016 var orderingången högre än 2015. Bolagets verksamhet har en oregelbundenhet avseende stora order från Bolagets nyckelkunder och utleveranser inom ramen för befintlig orderstock, vilket på kort sikt skapar variation i nettoomsättningen och därmed rörelseresultatet.

Bolagets marknader i Asien, Latinamerika och Afrika uppvisar mycket goda resultat under året. Försäljningen i Mellanöstern minskar jämfört med föregående år, med anledning av en osäker geopolitisk situation i regionen samt lågt oljepris. Europa uppvisade en svag inledning på året, men förändringar inom marknads- och sälj organisationen har medfört en god återhämtning under senare delen av året. I Nordamerika har situationen varit utmanande, och fokus ligger på att genomföra de beslutade åtgärderna i syfte att stärka vår position på marknaden.

 

Väsentliga händelser under helåret 2016

Utöver vad som redovisats för det tredje kvartalet har följande händelser rapporterats:

 • Bolaget introducerade den nya resistivitetsmätare Terrameter LS 2, som bland annat är skalbar i flera olika konfigurationer beroende på kundens behov och kan fjärrstyras trådlöst. Introduktionen har mötts väl på marknaden med en god efterfrågan.
 • Bolaget förvärvade hälften av aktierna i programvarubolaget Aarhus GeoSoftware ApS. Härigenom säkrar Bolaget tillgång till kompletterande teknologi och kompetens som krävs för att realisera målsättningen att integrera sensorer med tolknings- och visualiseringsmjukvara.
 • Bolaget har beslutat att utvärdera en försäljning av Bolagets fastigheter för att synliggöra värden som ligger utanför Bolagets kärnverksamhet.
 • Bolaget har erhållit en order på geofysiska instrument för kartläggning av bland annat vattenförekomster i Etiopien till ett värde av 2,6 MSEK. Instrumenten ingår i ett större samordnat program (One Wash National Program – OWNP) sponsrat av UNICEF och Världsbanken i syfte att komma till rätta med aktuella vatten-, sanitets- och hygienproblem.
 • Bolaget är del av ett konsortium som erhållit 1 miljon Euro för EU-finansierad forskning och utveckling av metoder och processer för geoteknisk kartläggning av urbana stadsmiljöer, där Bolagets instrument är nyckelkomponenter. Bolagets andel av EU anslaget uppgår till 2,3 MSEK under en två-års period.
 • Årsstämman 2016 beslutade i enlighet med styrelsens förslag till utdelning motsvarande 0,30 SEK per aktie, vilken utbetalades i juni 2016.
 • Under januari 2016 introducerades en förbättrad version av MALÅ Ground Explorer med en WiFi-funktion för fjärrstyrning.
 • Bolagets marknadschef för Nordamerika lämnade Bolaget i januari 2016.
 • Bolagets Regional Sales Manager EMEA lämnade Bolaget i mars 2016.
 • Under mars introducerade Bolaget en ny extern webb för att underlätta kommunikation till marknaden, kunder, partners och återförsäljare.
 • Återköpsprogrammet av egna aktier fortsatte under det första kvartalet, och avslutades i samband med årsstämman.

 

Intäkter och resultat helåret 2016

Under året 2016 uppgick koncernens nettoomsättning till 116,6 (120,5) MSEK. Netto-omsättningen minskade med 3,8 MSEK motsvarande en minskning med 3,2% jämfört med föregående år.

Den relativa ökningen av kostnader för råmaterial och förbrukningsmaterial jämfört med föregående år förklaras av förändringar i produktmixen, vilket primärt avsåg det första halvåret, där produkter med lägre marginal såldes i relativ hög utsträckning jämfört med produkter med högre marginal.

Ökningen av övriga externa kostnader på 2,7 MSEK jämfört med föregående år förklaras av att bolaget under året genomfört flera agentaffärer. Då agentaffärer till skillnad från återförsäljaraffärer inte redovisas netto, ökar dessa affärer de övriga externa kostnaderna för agentkommission lika mycket som omsättningen. Till detta ska beaktas att bolaget under 2015 löste upp omstruktureringsreserv 0,5 MSEK från det fjärde kvartalet 2014. Upplösningen möjliggjordes av att flyttkostnaderna 2015 blev lägre än beräknat. Detta sänkte kostnaderna för jämförelseåret 2015 med 0,5 MSEK.

Minskningen av Personalkostnaderna på 3,6 MSEK jämfört med föregående år förklaras av att de har reducerats genom EU-finansierad forskning och utveckling om 1,2 MSEK, samt att planerade rekryteringar flyttats fram.

Koncernens resultat från det förvärvade intressebolaget Second Square AB uppgick till 1,0 MSEK.

Bolagets resultatandel från intressebolaget Aarhus GeoSoftware ApS uppgick till 0,4 (0,0) MSEK.

Under 2016 uppgick Bolagets rörelseresultat (EBIT) till 3,6 (6,3) MSEK, vilket innebär en minskning med 2,7 MSEK jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen var 2,8% (4,8%) under 2016.

Resultatet efter skatt uppgick till 3,8 (5,0) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie på 0,51
(0,66) SEK för perioden.

Nettoeffekt av valutaomräkning har under året uppgått till en positiv påverkan om 0,2 MSEK på nettoomsättning, ingen påverkan på rörelsekostnaderna, och en positiv påverkan på rörelseresultat om 0,2 MSEK.

 

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under det fjärde kvartalet positivt och uppgick till 10,7 (-1,5) MSEK. Kassaflödet från förändringar av rörelsekapital om 2,9 MSEK förklaras av ökning av kundfordringar om 1,3 MSEK, kombinerat med minskning av varulager om 1,5 MSEK och ökning av kortfristiga skulder om 2,7 MSEK.

Kassaflöde från investeringsverksamheten om -0,3 MSEK förklaras av företagsförvärv av Second Square AB om totalt 1,0 MSEK, samt investeringar i form av balanserade kostnader för produktutveckling om 1,2 MSEK.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten om -10,8 MSEK förklaras av minskad checkräkningskredit om 9,8 MSEK, samt amorteringar om 1,0 MSEK.

Det totala kassaflödet under perioden uppgick till -0,4 (-2,1) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under året positivt och uppgick till 6,1 (7,4) MSEK. Kassaflödet från förändringar av rörelsekapital om -1,3 MSEK förklaras av ökning av kundfordringar om 5,4 MSEK, kombinerat med minskning av varulager om 1,9 MSEK och ökning av kortfristiga skulder om 2,2 MSEK.
Kassaflöde från investeringsverksamheten om -12,3 MSEK förklaras av företagsförvärv av Aarhus GeoSoftware ApS och Second Square AB om totalt 6,8 MSEK, samt investeringar i form av balanserade kostnader för produktutveckling om 5,5 MSEK.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten om 3,6 MSEK förklaras av ökade räntebärande långfristiga skulder om 6,0 MSEK i samband med företagsförvärv av Aarhus GeoSoftware ApS, nyttjande av checkräkningskredit om 2,1 MSEK, samt amorteringar om 2,3 MSEK, återköp av egna aktier om 0,2 MSEK och utdelning till aktieägare med 2,1 MSEK. Det totala kassaflödet under året uppgick till -2,5 (-5,7) MSEK.

Bolagets egna kapital uppgick per den 30 september 2016 till 126,4 (124,4) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 75,0% (80,7%).

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 5,7 (8,3). Outnyttjad checkkredit var vid rapportperiodens utgång 10,6 (10,8) MSEK.

 

Finansiering

Bolagets räntebärande skulder uppgick vid utgången av 2016 till 12,2 (6,4) MSEK. Ökningen om 5,8 MSEK förklaras av att bolaget har tagit banklån i samband med förvärvet av 50% av aktierna i Aarhus GeoSoftware, samt att bolaget har nyttjat del av checkräkningskrediten.

 

Nettoinvesteringar

Under 2016 gjordes nettoinvesteringar till -0,5 (-0,2) MSEK. Materiella anläggningstillgångar minskade i värde genom avskrivningar av byggnader och inventarier, medan immateriella anläggningstillgångar ökade i värde genom att investeringarna i form av balanserade kostnader för produktutveckling ökade mer än avskrivningarna.
Bolaget investerade under perioden 12,9 MSEK i andelar i intressebolag genom köpet av 50% av aktierna i Aarhus GeoSoftware. Kontantköpeskillingen om 7,7 MSEK gick i sin helhet in i intressebolaget Aarhus GeoSoftware. Resterande 5,2 MSEK är villkorad tilläggsköpeskilling, vilken i sin helhet har reserverats.

 

Personal

I Bolaget fanns 79 (76) anställda vid periodens slut.

 

Aktien

Det totala antalet aktier per den 30 december 2016 uppgick till 7 505 179 och kvot värdet per aktie är 1,00 SEK.
Per den 30 december 2016 ägde Guideline Geo AB (publ) 640 140 egna aktier motsvarande
8,53 % av det totala antalet aktier.

Under perioden januari – december 2016 återköpte bolaget totalt 15 200 egna aktier till en snittkurs om 11,66 SEK per aktie.

 

Transaktioner med närstående

Under 2016 gjordes följande transaktioner med närstående inom Guideline Geo:

 • Styrelseledamot Olle Grinder utförde konsulttjänster under året via bolaget Swedish Metallurgy and Mining AB, utöver styrelsearvode, till en sammanlagd kostnad av 50 kSEK.
 • Styrelseledamot Daniel Nilsson utförde konsulttjänster under året via enskilda firman DN Konsult, utöver styrelsearvode, till en sammanlagd kostnad av 26 kSEK.

 

Risker i koncernen och moderbolaget

Trots att världsekonomins utveckling är osäker bedöms utsikterna som goda för Bolagets produkter och tjänster. En förstärkning av EUR och USD gentemot SEK har en positiv effekt på Guideline Geos omsättning och lönsamhet. Bolagets verksamhet har en oregelbundenhet avseende stora order från bolagets nyckelkunder och utleveranser inom ramen för befintlig orderstock, vilket på kort sikt skapar variation i nettoomsättningen och därmed rörelseresultatet.

De olika risker som finns rörande Bolagets verksamhet beskrivs mer utförligt i Årsredovisningen för 2015.

 

Moderbolaget

Verksamheten i Guideline Geo AB (publ) utgörs av koncernledningsfunktionen, inklusive koncerngemensamma kostnader som hyror, försäkringar, revision, advokatkostnader och börskostnader. Under 2016 uppgick moderbolagets nettoomsättning till 21,5 (15,0) MSEK och rörelseresultat till -0,7 (-5,8) MSEK.

Minskningen av övriga externa kostnader på 0,7 MSEK jämfört med föregående år förklaras av att kostnader som under 2015 belastade moderbolaget, har istället under 2016 belastat dotterbolag. Till detta ska beaktas att bolaget under 2015 löste upp omstruktureringsreserv 0,5 MSEK från det fjärde kvartalet 2014. Upplösningen möjliggjordes av att flyttkostnaderna 2015 blev lägre än beräknat. Detta sänkte kostnaderna för jämförelseåret 2015 med 0,5 MSEK.

Ökningen av Personalkostnaderna på 2,2 MSEK jämfört med föregående år förklaras av att kostnader för Regional Sales Manager Asia Pacific tas av moderbolaget sedan oktober 2015, medan dessa kostnader tidigare belastat dotterbolag. Utöver det har genomsnittligt antal anställda i moderbolaget varit nästan en person mer under 2016 jämfört med 2015.

Antalet anställda i moderbolaget är 5 (6) personer vid utgången av perioden.

 

Redovisningsprinciper i sammandrag

Denna delårsrapport för koncernen i sammandrag har upprättats i enlighet med IAS 34 samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2. Redovisningsprinciper som tillämpas för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste Årsredovisningen.

Upplysningar om verkligt värde på finansiella instrument som inte värderas till verkligt värde i balansräkningen lämnas inte på grund av att redovisat värde bedöms vara en god approximation av verkligt värde på grund av instrumentens korta löptid.

 

Guideline Geo koncernen i korthet

Guideline Geo AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför helhetslösningar för att identifiera objekt, strukturer och föroreningar under mark, undersöka olika geologier samt se förändringar i mark och konstruktioner över tid. Koncernen har egen verksamhet i Europa, Nordamerika samt Asien och samarbetar med ett antal partners runt om i världen.

 

Verksamheten är fokuserad på fyra prioriterade marknadsområden med stark global tillväxt:

 • Infrastruktur undersökning vid nyetablering och underhåll av infrastruktur.
 • Miljö undersökning av miljörisker och geologiska risker.
 • Vatten kartläggning och undersökning av vattenförekomster.
 • Mineral effektiv prospektering.

Guideline Geo arbetar med ledande teknologier och innovativa lösningar under de välkända och etablerade varumärkena ABEM och MALÅ. Genom bolaget Second Square AB bedrivs mycket begränsad verksamhet inom området optimering av bergborrning. Bolaget är även delägare i Aarhus Geosoftware, som är ett programvarubolag verksamt inom tolkning och visualisering av geotekniska mätdata.

Guideline Geo är noterat på NGM Equity.

 

Kommande rapporttillfällen

 • Delårsrapport för perioden januari – mars 2017 kommer att publiceras den 11 maj 2017.
 • Årsredovisning kommer att publiceras på guideliegeo.com den 27 april 2017.
 • Delårsrapport för perioden januari – juni 2017 kommer att publiceras den 29 augusti 2017.
 • Delårsrapport för perioden januari – september 2017 kommer att publiceras den 10 november 2017.
 • Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017 lämnas den 7 februari 2018

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Informationen är sådan som Guideline Geo AB (publ), skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2017 klockan 08:45.

 

Stockholm den 6 februari 2017

 

Peter Lindgren, Styrelsens ordförande

Kjell Husby, vd

Daniel Nilsson, Ledamot

Krister Nilsson, Ledamot

Eva Vati, Ledamot

Olle Grinder, Ledamot

Andreas Holmgren, Ledamot, Arbetstagarrepresentant

Kjell Lidén, Ledamot, Arbetstagarrepresentant

 

För ytterligare information kontakta:
Kjell Husby, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 954 79 97, E-post: info@guidelinegeo.com

Bokslutskommunike 2016 Guideline Geo AB (PDF)