BOLAGSSTYRNING

Bolagsordning

1 Firma

Bolagets firma är Guideline Geo AB (publ). Bolaget är publikt.

2 Styrelsens säte

Styrelsens skall ha sitt säte i Stockholm.

3 Verksamhet

Bolaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer geofysiska instrument, programvaror och tjänster för undersökningar under markytan, samt även äga och förvalta fast egendom, värdepapper, handha administrativ verksamhet åt dotterbolaget samt därmed förenlig verksamhet.

4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 7 500 000 och högst SEK 30 000 000.

5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.

Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Stamaktier har en röst och C-aktier en tiondels röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Aktie av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar aktie av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran av ägare av C-aktier eller efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av C-aktier. För det fall beslut fattas av styrelsen ska beslutet avse samtliga C-aktier. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen ska behandla frågan skyndsamt. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Ägare av aktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslutet motta lösen för aktien eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.

C-aktier som innehas av bolaget ska på beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktie. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier som ska betalas kontant eller genom kvittning ska ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att emittera aktier endast stamaktier eller C-aktier som ska betalas kontant eller genom kvittning, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av stamaktier eller C-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att emittera teckningsoptioner eller konvertibler som ska betalas kontant eller genom kvittning ska vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt äga motsvarande tillämpning.

Vad som föreskrivs ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. C-aktier berättigar inte till fondaktier vid fondemission. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

 

6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av tre till sju ledamöter utan suppleanter.

7 Revisorer

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan en revisorssuppleant.

8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

9 Föranmälan

För att delta i stämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

10 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

 1. Bolagsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer och eventuell revisorssuppleant.
 12. Fastställande av styrelsearvoden och i förekommande fall revisorsarvoden.
 13. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
 14. I förekommande fall val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
 15. Beslut avseende valberedning.
 16. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 17. 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

12 Avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.