Bolagstämma

Högsta beslutande organ för Guideline Geo AB (publ) är bolagsstämman, där varje aktieägare har rätt att delta. Årsstämma skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman fastställs balans- och resultaträkningar, beslutas om disposition av bolagets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse och i förekommande fall revisorer och fastställs deras respektive arvoden, behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas beslut beträffande förslag från styrelse och aktieägare. Aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för sitt aktieinnehav. All information om bolagets stämmor, såsom anmälan, rätt att få ärende infört i kallelsen, protokoll etc. offentliggörs genom pressmeddelande, som finns att hämta på bolagets hemsida.

Det sker ingen simultantolkning av bolagsstämma eller översättning av bolagsstämmomaterial (inklusive protokoll) till annat språk. Skälet härtill är att den utländska ägarandelen betraktas som förhållandevis låg. Det är bolagets ambition att bolagsstämman skall vara ett fullödigt organ för aktieägarna, bl. a. i enlighet med aktiebolagslagens intentioner, varför målsättningen är att hela styrelsen, VD, revisor samt övriga personer ur ledningen alltid skall vara närvarande vid stämma.

2022

ÅRSSTÄMMA 19 maj 2022

INFORMATION EFTER ÅRSSTÄMMA

Protokoll GGEO Årsstämma 2022

Kommuniké GGEO årsstämma 2022

VD-anförande årsstämma 2022

STÄMMOHANDLINGAR

Kallelse till årsstämma

Förslag till dagordning

Yttrande från valberedningen

Förslag till beslut avseende valberedning

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram

Förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i incitamentsprogram 2022

Villkor för teckningsoptioner

Fullmaktsformulär

2021

ÅRSSTÄMMA 20 maj 2021

INFORMATION EFTER ÅRSSTÄMMA

Protokoll GGEO Årsstämma 2021

VD-anförande årsstämma 2021

Kommuniké GGEO årsstämma 2021

STÄMMOHANDLINGAR

Kallelse till årsstämma

Förslag till dagordning

Yttrande från valberedningen

Förslag till beslut avseende valberedning

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram

Fullmaktsformulär

2020

ÅRSSTÄMMA 14 maj 2020

Marabouparkens konferensanläggning, Löfströms allé 7–9, 172 66 Sundbyberg

INFORMATION EFTER ÅRSSTÄMMA

Kommuniké GGEO 20200514 årsstämma

Protokoll GGEO årsstämma

VD presentation från årsstämma (video)

STÄMMOHANDLINGAR

Kallelse till årsstämma

Förslag till dagordning

Yttrande från valberedningen

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 par aktiebolagslagen

Revisorns yttrande 8 kap 54 par aktiebolagslagen

Förslag till beslut avseende valberedning

Styrelsens redovisning ersättning ledande befattningshavare

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram

Fullmaktsformulär

2019

ÅRSSTÄMMA 15 maj 2019

Marabouparkens konferensanläggning, Löfströms allé 7–9, 172 66 Sundbyberg

INFORMATION EFTER ÅRSSTÄMMA

Kommuniké GGEO 20190515 årsstämma

Protokoll GGEO årsstämma

VD presentation från årsstämma (video)

STÄMMOHANDLINGAR

Kallelse till årsstämma

Förslag till dagordning

Yttrande från valberedningen

Fullmaktsformulär

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 par aktiebolagslagen

Revisorns yttrande 8 kap 54 par aktiebolagslagen

Förslag till beslut avseende valberedning

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram

2018

ÅRSSTÄMMA 23 MAJ 

Marabouparkens konferensanläggning, Löfströms allé 7–9, 172 66 Sundbyberg

INFORMATION EFTER ÅRSSTÄMMA

Protokoll GGEO årsstämma 2018

Kommuniké GGEO 20180523 årsstämma

STÄMMOHANDLINGAR

Kallelse till årsstämma

Förslag till dagordning

Yttrande från valberedningen

Fullmaktsformulär

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 par aktiebolagslagen

Revisorns yttrande 8 kap 54 par aktiebolagslagen

Förslag till beslut avseende valberedning

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

 Förslag till beslut om ändrad bolagsordning

Förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram

 

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 9 FEBRUARI

Marabouparkens konferensanläggning, Löfströms allé 7–9, 172 66 Sundbyberg.

INFORMATION EFTER EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Protokoll från extra bolagsstämma

Kommuniké efter extra bolagsstämma

STÄMMOHANDLINGAR

Kallelse Extra Bolagsstämma

GGEO Fullmaktsformulär

 

2017

ÅRSSTÄMMA 20 JUNI 2017

Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm

INFORMATION EFTER ÅRSTÄMMAN

Protokoll från årsstämma 2017

Kommuniké från årsstämma 2017

STÄMMOHANDLINGAR

Kallelse till årsstämman

Förslag till dagordning vid årsstämma 2017

Yttrande från valberedningen

Fullmaktsformulär årsstämma 2017

Revisorns yttrande 8 kap 54 par aktiebolagslagen inför årsstämma 2017

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22§ ABL

Förslag till beslut avseende valberedning

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Förslag till beslut om ändrad bolagsordning

Förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 17 Februari

Roschier Advokatbyrå AB, Brunkebergstorg 2, 103 90 Stockholm

INFORMATION EFTER EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Protokoll från extra bolagsstämma 2017

Kommuniké från extra bolagsstämma 2017

STÄMMOHANDLINGAR

Kallelse till extra bolagsstämma i Guideline Geo

GGEO Fullmaktsformulär

Yttrande från lnvestment AB Spiltan och lnvestment Aktiebolaget Chiffonjen inför extra bolagsstämma 2017

2016

ÅRSTÄMMA 27 MAJ 2016

Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm

INFORMATION EFTER ÅRSTÄMMAN

Protokoll från årstämma 2016

Kommuniké från årstämma 2016

Guideline Geo meddelar avstämningsdag för utdelning 2016

STÄMMOHANDLINGAR

Kallelse till årsstämma 2016

Yttrande från valberedningen inför årsstämma 2016

Förslag till dagordning vid årsstämma 2016

Fullmaktsformulär årsstämma 2016

Revisorns yttrande 8 kap 54 par aktiebolagslagen inför årsstämma 2016

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22§ ABL

Förslag till beslut avseende valberedning inför årsstämma 2016

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inför årsstämma 2016

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inför årsstämma 2016


2015

Extra bolagsstämma 27 oktober 2015

Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

INFORMATION EFTER EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Protokoll från extra bolagsstämma 2015

Kommuniké från extra bolagsstämma 2015

STÄMMOHANDLINGAR

Kallelse till extra bolagsstämma 2015

Yttrande från valberedningen inför extra bolagsstämma 2015

Fullmaktsformulär inför extra bolagsstämma 2015


 Årsstämma 27 maj 2015

Marabouparken, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg, Stockholm.

INFORMATION EFTER ÅRSSTÄMMAN

Protokoll från årstämma 2015

Kommuniké från årsstämma 2015

Pressmeddelande: Avstämningsdag utdelning och tryckfel 2015 05 29

 

STÄMMOHANDLINGAR

Kallelse till årstämma 27 maj 2015

Förslag till dagordning vid årstämma 2015

Fullmaktsformulär inför årstämma 2015

Revisorns yttrande 8 kap 54§ inför årsstämma 2015

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22§ aktiebolagslagen inför årstämma 2015

Förslag till beslut avseende valberedning inför årstämma 2015

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inför årstämma 2015

Förslag till beslut om bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier inför årstämma 2015


2014

Extra bolagsstämma 4 november 2014

INFORMATION EFTER ÅRSSTÄMMAN

Protokoll från extra bolagsstämma 2014

STÄMMOHANDLINGAR

Kallelse till extra bolagsstämma 2014

Fullmaktsformulär inför årsstämma 2014


Årsstämma 27 maj 2014

Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

INFORMATION EFTER ÅRSSTÄMMAN

Protokoll från årsstämma 2014

Kommuniké från årsstämma 2014

STÄMMOHANDLINGAR

Kallelse till årsstämma 27 maj 2014

Yttrande från valberedningen inför årsstämma 2014

Förslag till dagordning vid årsstämma 2014

Fullmaktsformulär inför årsstämma 2014

Revisorns yttrande 8 kap 54§ inför årsstämma 2014

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22§ aktiebolagslagen inför årsstämma 2014


 2013

Årsstämma 29 maj 2013

INFORMATION EFTER ÅRSSTÄMMAN

Kommuniké från årsstämma 2013

STÄMMOHANDLINGAR

Kallelse till årsstämma 29 maj 2013

Yttrande från valberedningen inför årsstämma 2013

Förslag till dagordning med beslutsförslag inför årsstämma 2013

Revisorns yttrande 8 kap 54§ inför årsstämma 2013

Styrelsens yttrande 19 kap 22§ inför årsstämma 2013