Kommuniké från årsstämma i Guideline Geo AB (publ)

(NGM: GGEO) Vid årsstämman i Guideline Geo AB (publ) tisdagen den 20 juni 2017 fattades följande beslut:

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2016.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska ske, samt att allt av till årsstämmans förfogande stående fritt eget kapital i moderbolaget, 75 124 552 SEK, överförs i ny räkning.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Till styrelseledamöter valdes, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma Anders Gemfors, Daniel Nilsson, Krister Nilsson och Eva Vati genom omval, samt Marcus Lannerbro genom nyval. Styrelseordförande Peter Lindgren och styrelseledamoten Olle Grinder hade avböjt omval. Till styrelseordförande valdes Anders Gemfors.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade om styrelsearvode ska utgå med ett årligt belopp om 200 000 SEK till styrelsens ordförande, samt till övriga ledamöter med 100 000 SEK per ledamot.

Revisor
Till revisor omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget KPMG, med auktoriserad revisorn Per Gustafsson som huvudansvarig revisor.

Principer för valberedning
Årsstämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning i enlighet med i kallelsen presenterade förslag innebärandes att valberedningen ska bestå av tre ledamöter utsedda av de vid utgången av tredje kvartalet 2017 största aktieägarna, vilka vardera ombeds utse en representant.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med i kallelsen presenterade förslag. Riktlinjerna överensstämmer i sak med vad som fastställdes av årsstämman 2016.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av aktier genom handel på NGM Equity eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde, tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier samt kunna använda förvärvade aktier i aktierelaterade incitamentsprogram.

Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning kan ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor. Syftet med bemyndigandet är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 750 000 aktier, vilket motsvarar cirka tio (10) procent av antalet aktier i bolaget.

Ändring av bolagets bolagsordning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningens §3 Verksamhet till ”Bolaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer geofysiska instrument, programvaror och tjänster för undersökningar under markytan, samt även äga och förvalta fast egendom, värdepapper, handha administrativ verksamhet åt dotterbolagen samt därmed förenlig verksamhet”.

Förslag om antagande av långsiktigt incitamentsprogram
Styrelsens förslag om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av ett aktiematchningsprogram till anställda fick inte erforderlig majoritet på stämman.

 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00.

Mats Lundin, CFO Guideline Geo AB (publ), tel. +46 766 77 03 14.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2017 klockan 17:00 CET.

Pressmeddelande GGEO 20170620