Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2022, ska bestå av fyra ledamöter, utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna vid utgången av augusti månad 2021. Dessa ombeds att vardera utse en representant vilka tillsammans med styrelsens ordförande bildar valberedning.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen inför årsstämma 2022 består av följande personer:

  • Magnus Trast, Investment AB Chiffonjén, valberedningens ordförande
  • Per H Börjesson, Investment AB Spiltan
  • Thomas Boothe
  • Anders Gemfors (styrelsens ordförande)

 

Valberedningen, vars mandat gäller till dess att ny valberedning utsetts, utser inom sig ordförande.

Valberedningen ska inför årsstämman 2022 lämna förslag avseende val av ordförande på årsstämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och styrelseordförande, i förekommande fall val av revisor, arvode till revisor samt regler för utseende av valberedning inför nästkommande års årsstämma. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets hemsida. Skulle ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag ska en ersättare sökas från samma ägare. Skulle ägare, som utsett representant i valberedningen, väsentligt minska sitt ägande i bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att utse en representant i valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2022, kan skicka e-post till valberedningen via info@guidelinegeo.com eller alternativt skicka brev till valberedningen på nedanstående adress:

Valberedningen för Guideline Geo AB (publ)

c/o Guideline Geo AB

Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna

 

Inför årsstämman 2022 önskar valberedningen få eventuella förslag senast den 1 februari 2022.