Styrelse

STYRELSE

Anders Gemfors, Styrelseordförande

Född: 1947
Invald i styrelsen för Guideline Geo AB (publ): 2017

Bakgrund: Bergsingenjör från KTH, 1971.
Före detta dotterbolags VD inom Sandvik AB och AB Sphinx-Gustavsberg. Entreprenör och egen företagare som företagskonsult med större uppdrag inom ett flertal svenska och internationella industri- och teknikföretag. Anders har suttit i ett 15-tal bolagsstyrelser.

Övriga uppdrag: Nuvarande väsentliga uppdrag inkluderar Styrelseordförande i SwedHandling AB, Smältan Invest AB och Teconova Aktiebolag. Styrelseledamot i Investment AB Chiffonjén och Malwa Forest AB. Ägare tillsammans med hustrun av Anders Gemfors Företagskonsult AB och Advino AB.

Aktieinnehav: 717 087 aktier (privat och via bolag)

Han är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning men inte till större aktieägare i Bolaget.

Kaj Möller, Styrelseledamot

Född: 1964
Invald i styrelsen för Guideline Geo AB (publ): 2018

Bakgrund: Kaj är Civilingenjör med examen 1991 från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med inriktning Väg-och Vattenbyggnad, samt innehar även en ekonomexamen (Exec. MBA) från Handelshögskolan med examensår 2002.

Har ägnat hela sin yrkeskarriär till export av tjänster inom arkitektur, miljö, bygg & anläggningsteknik. De senaste 20 åren har Kaj haft olika exportchefsroller inom arkitekt- och teknikkonsultkoncernen Sweco, som idag är Europas största bolag inom branschen med 15 000 anställda, etablerade i 14 Europeiska länder och med projektexport årligen till mellan 60 och 80 länder över hela världen. Kaj har arbetat med försäljning, förhandlingar, genomförande, tvistelösningar och avslut av små och stora tjänsteuppdrag i samtliga världsdelar, och han är idag Swecokoncernens Exportchef, tillika vd för Sweco International AB, och rapporterar direkt till Swecos Koncernchef.
Sweco har gjort mer än 100 bolagsköp de senaste 10 åren och Kaj har då även varit ansvarig för migrationen av exportverksamheten med avseende på affärsplanering, riskhantering, CSR uppfyllelse och rapportering i det förvärvade bolagen. Genom sin
långa projektexportserfarenhet har Kaj även ett väl utvecklat nätverk inom det offentliga Sverige”.

Övriga uppdrag:  Styrelseledamot i Sweco International AB.

Aktieinnehav: 10 000

Han är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt större aktieägare i Bolaget.

Krister Nilsson, Styrelseledamot

Född: 1966
Invald i styrelsen för Guideline Geo AB (publ): 2016

Bakgrund: Krister Nilsson har studerat datateknik vid Lunds Tekniska Högskola.
Krister har framförallt varit aktiv som entreprenör, styrelseledamot och konsult inom teknik- och internetsektorn, genom egna bolag eller som strategiskt och operativt stöd åt entreprenörer, och har arbetat som CTO eller Vd för ett flertal teknikbolag med internetrelaterade affärsmodeller. Krister har startat och utvecklat flera bolag i Sverige med inriktning på internetbaserade affärer. Bl a startade han bolaget Exigo och var en av grundarna till det senare börsnoterade Cell Network. Krister har även bred erfarenhet från riskkapitalinvesteringar i tekniksektorn efter att ha varit ansvarig för
den skandinaviska verksamheten i det brittiska riskkapitalbolaget New Media Spark. Krister har också startat och drivit bolag i Kina med fokus på online-spel och VR. Krister var under åren 2008-2010 Chief Operating Officer på Spotify med ansvar för CFO, CTO och försäljning. Under denna period lanserade bolaget och gick till verksamhet i
7 länder. Krister har arbetat inom Telia Company, både inom kommersiell styrning och strategisk planering som ansvarig för produktutveckling inom konsumentsegmentet för grupprodukter. Idag driver Krister Rewell Medical som är ett bolag inom medicinsk behandling fokuserad på manlig hälsa

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Multigrid Data Centers AB.

Aktieinnehav: 75 649 aktier.

Han är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt större aktieägare i Bolaget.

Marcus Lannerbro, Styrelseledamot

Född: 1975
Invald i styrelsen för Guideline Geo AB (publ): 2017

Bakgrund: Marcus Lannerbro är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i  Stockholm 1996 med inriktning på elektronik och marknadsföring. Marcus är utbildad i Sverige, med delar av studierna i USA och Kanada, och han har under stora delar av karriären arbetat internationellt. Marcus har omfattande erfarenhet inom marknadsföring
och kommunikation, digital transformation och han har även längre erfarenhet inom strategi, produktledning och försäljning. Marcus har en djup kompetens inom IT, telekom och konsultbranschen. Tidigare arbetsgivare inkluderar Ericsson, Wireless Maingate, Sierra Wireless, Friends Agenda, Microsoft och EHPT. Marcus arbetar sedan 2016 återigen på Ericsson som strategisk marknadsföringschef för en affärsenhet med inriktning på digitala tjänster.

Övriga uppdrag: Inga.

Aktieinnehav: 5000

Han är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt större aktieägare i Bolaget.

Malin Siberg, Styrelseledamot

Född: 1969

Invald i styrelsen för Guideline Geo AB (publ): 2021

Bakgrund: Civilingenjör med examen från Kungliga Tekniska Högskolan med inriktning på Maskinteknik samt studie inom ekonomi och marknadsföring vid Stockholms universitet.

Malin Siberg har sedan 20 år innehaft ledande befattningar i internationella och teknikintensiva produktbolag och teknikkonsultbolag. Hon har omfattande erfarenhet från affärsutveckling, produktutveckling, försäljning och marknad samt tillverkning. Malin arbetar sedan 2015 på det globala mätteknikbolaget Trimble där hon har rollen som utvecklingschef och chef för verksamheten i Sverige. Tidigare arbetsgivare inkluderar Mycronic och Etteplan där Malin hade chefsbefattningar främst inom affärsutveckling, produktledning och försäljning. Malin har tidigare styrelseerfarenhet från Acreo, ICT Sweden och Trimble AB.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Trimble AB och Trimble Sweden AB

Aktieinnehav: 8500 aktier

Hon är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt större aktieägare i Bolaget.

Jonas Wiik, Styrelseledamot

Född: 1977

Invald i styrelsen för Guideline Geo AB (publ): 2021

Bakgrund: Magister i Geologi och Mineralogi från Åbo Akademi.

Jonas Wiik har över 15 års erfarenhet från mineralprospektering och haft ett flertal roller inom Boliden både som prospekteringsgeolog, malmbasgeolog, avdelningschef och sedan 2013 som Exploration Director. I dagsläget omfattar verksamheten både interna prospekteringsprojekt och internationella samarbeten i ett flertal länder i norra Europa samt i Kanada. Jonas har övergripande kompetens inom bl a geofysik, geologi, gruvrätt och prospekteringsstrategi.

Övriga väsentliga uppdrag: Inga

Aktieinnehav: 0 aktier

Han är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt större aktieägare i Bolaget.

Hugo Mikaelsson, Arbetstagarrepresentant & Styrelseledamot

Född: 1995

Invald i styrelsen för Guideline Geo AB (publ): 2019

Bakgrund: Hugo Mikaelsson är utbildad elektriker från Lycksele gymnasium. Arbetar sedan 2016 som montör på Guideline Geo och jobbar bland annat med montering och förbättringar inom produktion. Hugo är vald arbetstagarrepresentant till styrelsen.

Övriga uppdrag: Inga.

Aktieinnehav: 500

Han är beroende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning men oberoende till större aktieägare i Bolaget.

Bjarne Eriksson, Arbetstagarrepresentant & Styrelseledamot

Född: 1975

I styrelsen sedan 2020

Bakgrund: Bjarne Eriksson är utbildad maskinmekaniker på Anderstorps gymnasium. Jobbat tidigare som kabelmontör,optofibersvetsare, cnc-operatör. Arbetar sedan 2016 som montör på Guideline Geo. Bjarne är vald arbetstagarrepresentant till styrelsen.

Övriga uppdrag: Inga.

Aktieinnehav: 0 aktier

Han är beroende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning men oberoende till större aktieägare i Bolaget.

STYRELSENS ARBETE

Vid årsstämman den 15 maj 2019, valdes i enlighet med den oberoende valberedningens förslag  Anders Gemfors, Krister Nilsson, Eva Vati, Kaj Möller och Marcus Lannerbro genom omval. Till styrelseordförande valdes Anders Gemfors.

Samtliga ordinarie ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Samtliga ledamöter är oberoende även i förhållande till större aktieägare.

Arbetstagarrepresentanter är Hugo Mikaelsson och Bjarne Eriksson.

Styrelsens ledamöter

Det är styrelsens uppfattning att styrelsen har en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. En presentation av utbildning, nuvarande uppdrag, samt antal aktier för styrelsens ledamöter återfinns ovan.

Styrelseordförande

Styrelsens ordförande Anders Gemfors är inte anställd i bolaget. Det är styrelsens uppfattning att Anders Gemfors tillser att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att den även i övrigt fullgör de uppgifter som åligger den enligt gällande lag och övriga bestämmelser.

Styrelsens arbetsformer

Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltning och skall dessutom fatta beslut i strategiska frågor. Relevant mötesunderlag har skickats ut till samtliga ledamöter inför varje möte, som sedan har hållits i enlighet med för mötet godkänd dagordning. Det förekommer att andra befattningshavare vid behov deltar i styrelsens sammanträden som föredragande.

Styrelsens uppgifter

Styrelsens ambition har, i enlighet med kraven i koden, varit att ägna särskild omsorg åt att dels fastställa de övergripande målen för verksamheten och besluta om strategier för att nå dessa, dels fortlöpande utvärdera den operativa ledningen, allt i syfte att säkerställa bolagets styrning, ledning och kontroll. Styrelsen är av uppfattningen att det finns bra system för uppföljning och kontroll av den ekonomiska ställningen gentemot de fastställda målen, att kontroll sker av att lagar och andra regler efterföljs och att den externa informationsgivningen är öppen, saklig och relevant. Det finns skriftliga instruktioner som reglerar fördelningen av uppgifter mellan styrelsen och VD samt rapporteringsprocessen.

Instruktionerna revideras årligen och de är i huvudsak:
– Arbetsordning för styrelsens arbete
– VD-instruktion
– Attestordning

Styrelsen utvärderar sitt arbete varje år och det ankommer på styrelsens ordförande att tillse att så sker. Utvärderingen görs genom att styrelsens ordförande har individuella möten med alla ledamöter i styrelsen och den samlade uppfattningen är att styrelsearbetet fungerat bra under året samt att styrelsen uppfyller kodens krav avseende styrelsens arbete. Ersättning till styrelseledamöter beslutas årligen av årsstämman.