BOLAGSSTYRNING

Bolagsordning

1 Firma
Bolagets firma är Guideline Geo AB (publ). Bolaget är publikt.

2 Styrelsens säte
Styrelsens skall ha sitt säte i Stockholm.

3 Verksamhet

Bolaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer geofysiska instrument, programvaror och tjänster för undersökningar under markytan, samt även äga och förvalta fast egendom, värdepapper, handha administrativ verksamhet åt dotterbolagen samt därmed förenlig verksamhet.

4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 7.500.000 och högst SEK 30.000.000.

5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 7.500.000 och högst 30.000.000.

6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av tre till sju ledamöter utan suppleanter.

7 Revisorer
Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan en revisorssuppleant.

8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

9 Föranmälan
För att delta i stämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

 

10 Årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer och eventuell revisorssuppleant.
12. Fastställande av styrelsearvoden och i förekommande fall revisorsarvoden.
13. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
14. I förekommande fall val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
15. Beslut avseende valberedning.
16. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

12 Avstämningsbolag
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.