Rapportering och Revision

RAPPORTERING

Styrelsen övervakar den ekonomiska rapporteringens kvalitet genom instruktioner till verkställande direktören. VD har i uppgift att tillsammans med ekonomidirektören granska och säkerställa kvaliteten i all extern ekonomisk rapportering inklusive bokslutsrapporter, delårsrapporter, årsredovisning, pressmeddelanden med ekonomiskt innehåll samt presentationsmaterial i samband med möten med media, ägare och finansiella institutioner.

 

 

 

REVISION

Hela Guideline Geos styrelse tar ansvar för att revisionen på ett effektivt sätt säkerställer att koncernen har godtagbara rutiner för intern kontroll och har en korrekt finansiell rapportering av hög kvalitet. När det gäller beredningen av styrelsens arbete bedömer styrelsen att den kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen som görs inom ramen för bolagets egen interna kontroll i dagsläget täcker behoven. Bolagets revisorer avrapporterar personligen sin planering, bedömning av risker och kontroller samt iakttagelser från revisionen vid två styrelsesammanträden under året vilket ytterligare säkerställer styrelsens informationsbehov. Utöver granskning av Bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning är en delårsrapport under räkenskapsåret föremål för översiktlig granskning. Revisorerna granskar översiktligt Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet.

REVISOR

På årsstämman 2015 valdes KPMG AB till bolagets revisor. Återval skedde vid årsstämman 2019 som gäller till och med årsstämman 2020. Huvudansvarig revisor är Henrik Lind.

Henrik Lind
Född 1979
Auktoriserad revisor

Adress till KPMG AB:
Besöksadress: Vasagatan 16
Postadress: PO Box 382
113 97 Stockholm

 

REVISIONSUTSKOTT

Hela Guideline Geos styrelse tar ansvar för att revisionen på ett effektivt sätt säkerställer att koncernen har godtagbara rutiner för intern kontroll och har en korrekt finansiell rapportering av hög kvalitet.

Revisionsfrågor behandlas vid de ordinarie mötestillfällena. Inga särskilda utskottsmöten har förekommit. Två gånger per år, i samband med bokslutet för tredje kvartalet samt årsbokslut, redogör bolagets revisorer för de iakttagelser som noterats vid genomförd revision.

ERSÄTTNINGSUTSKOTT

Hela styrelsen beslutar i frågor rörande ersättning till ledande befattningshavaren och som grund för detta ligger stämmans beslut avseende riktlinjer för ersättning till bolagsledningen. Ersättningsfrågor behandlas vid de ordinarie mötestillfällena. Inga särskilda utskottsmöten har förekommit.