Styrelse

STYRELSE

Anders Gemfors, Styrelseordförande

Född: 1947
Invald i styrelsen för Guideline Geo AB (publ): 2017

Bakgrund: Bergsingenjör från KTH, 1971.
Före detta dotterbolags VD inom Sandvik AB och AB Sphinx-Gustavsberg. Entreprenör och egen företagare som företagskonsult med större uppdrag inom ett flertal svenska och internationella industri- och teknikföretag. Anders har suttit i ett 15-tal bolagsstyrelser.

Övriga uppdrag: Nuvarande väsentliga uppdrag inkluderar Styrelseordförande i Smältan Invest AB, Teconova Aktiebolag och Swed Handling AB. Styrelseledamot i Investment AB Chiffonjén, Investment AB Vitrinen. Ägare (tillsammans med hustru) av Anders Gemfors Företagskonsult AB och Advino AB. Äger via Advino AB 27,5% av Smältan Invest AB.

Aktieinnehav: 135 000 (privat och via bolag)

Han är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt större aktieägare i Bolaget.

Kaj Möller, Styrelseledamot

Född: 1964
Invald i styrelsen för Guideline Geo AB (publ): 2018

Bakgrund: Kaj är Civilingenjör med examen 1991 från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med inriktning Väg-och Vattenbyggnad, samt innehar även en ekonomexamen (Exec. MBA) från Handelshögskolan med examensår 2002.

Har ägnat hela sin yrkeskarriär till export av tjänster inom arkitektur, miljö, bygg & anläggningsteknik. De senaste 20 åren har Kaj haft olika exportchefsroller inom arkitekt- och teknikkonsultkoncernen Sweco, som idag är Europas största bolag inom branschen med 15 000 anställda, etablerade i 14 Europeiska länder och med projektexport årligen till mellan 60 och 80 länder över hela världen. Kaj har arbetat med försäljning, förhandlingar, genomförande, tvistelösningar och avslut av små och stora tjänsteuppdrag i samtliga världsdelar, och han är idag Swecokoncernens Exportchef och rapporterar direkt till Swecos Koncernchef. Sweco har gjort mer än 100 bolagsköp de senaste 10 åren och Kaj har då även varit ansvarig för migrationen av exportverksamheten med avseende på affärsplanering, riskhantering, CSR uppfyllelse och rapportering i det förvärvade bolagen. Genom sin långa projektexportserfarenhet har Kaj även ett väl utvecklat nätverk inom det ”offentliga Sverige”.

Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i Sweco International AB

Aktieinnehav: 10 000

Han är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt större aktieägare i Bolaget.

Eva Vati, Styrelseledamot

Född: 1976
Invald i styrelsen för Guideline Geo AB (publ): 2016

Bakgrund: Eva Vati är kemiingenjör från Lunds Tekniska Högskola, 1999. MBA från Copenhagen Business School, 2011. Styrelsekraft, Almi 2013. IFL Executive Education, Stockholm Handelshögskola 2014. Eva har gedigen erfarenhet inom industrin kopplat till teknik, ledarskap, internationell affärsutveckling och finans, bl a i roller som produktionschef inom läkemedelsbolaget PolyPeptide Laboratories AB, verkställande ledning för Epsilon AB och Regionchef ÅF AB. Utöver detta har hon arbetat i ett antal olika styrelser sedan 2009 och startat upp ett antal olika branschorganisationer och nätverk och har bland annat varit styrelseordförande för MEDEA (Branschorganisation för konsulter inom medicinteknik). Eva arbetar idag som Hållbarhetschef och Konsult- utvecklingschef på Ework Group AB. Hon jobbar även med affärsutveckling inom hållbar utveckling och identifierar nya affärsområden kopplat till FNs nya utvecklingsmål.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Willo AB

Aktieinnehav: 20 000 aktier

Hon är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt större aktieägare i Bolaget.

Krister Nilsson, Styrelseledamot

Född: 1966
Invald i styrelsen för Guideline Geo AB (publ): 2016

Bakgrund: Krister Nilsson har studerat datateknik vid Lunds Tekniska Högskola. Krister har framförallt varit aktiv som entreprenör eller konsult inom teknik- och internet-sektorn genom egna bolag eller som strategiskt och operativt stöd år entreprenörer, och har arbetat som CTO eller Vd för ett flertal teknikbolag med internetrelaterade affärsmodeller. Krister har startat och utvecklat flera bolag i Sverige med inriktning på internetutveckling. Bl a startade han bolaget Exigo, var en av grundarna till det senare börsnoterade Cell Network. Krister har även bred erfarenhet från riskkapitalinvesteringar i tekniksektorn efter att ha varit ansvarig för den skandinaviska verksamheten i det brittiska riskkapitalbolaget New Media Spark. Krister har också startat och drivit bolag i Kina med fokus på online-spel. Krister var under åren 2008-2010 Chief Operating Officer på Spotify med ansvar för CFO, CTO och försäljning. Under denna period gick bolaget från lanseringsförberedelser till 7 miljoner användare och verksamhet i 7 länder. Under de senaste åren har Krister arbetat inom Telia Company, både inom kommersiell styrning och strategisk planering inom mobildata och som ansvarig för produktutveckling inom konsumentsegmentet för grupprodukter.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Cryex Group AB. Ägare av Daltitten AB och Econflight AB. Styrelseledamot i Multigrid Data Centers AB.

Aktieinnehav: 75 649 aktier.

Han är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt större aktieägare i Bolaget.

Marcus Lannerbro, Styrelseledamot

Född: 1975
Invald i styrelsen för Guideline Geo AB (publ): 2017

Bakgrund: Marcus är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1996 med inriktning på elektronik och marknadsföring. Marcus är utbildad i Sverige, med delar av studierna i USA och Kanada, och han har under stora delar av karriären arbetat internationellt. Marcus har omfattande erfarenhet inom marknadsföring och kommunikation, digital transformation och han har även längre erfarenhet inom strategi, produktledning och försäljning. Marcus har en djup kompetens inom IT, telekom och konsultbranschen. Tidigare arbetsgivare inkluderar Ericsson, Wireless Maingate, Sierra Wireless, Friends Agenda, Microsoft och EHPT. Marcus arbetar sedan 2016 återigen på Ericsson som strategisk marknadsföringschef för en affärsenhet med inriktning på digitala tjänster.

Övriga uppdrag: Inga.

Aktieinnehav: 775.

Han är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt större aktieägare i Bolaget.

Kjell Lidén, Arbetstagarrepresentant & Styrelseledamot

Född: 1987
Invald av Unionen: 2016

Bakgrund: Kjell Lidén är IT ansvarig i Guideline Geo. Tidigare arbetstagarrepresentant under perioderna 2010-2012 samt 2013-2014. Kjell är vald arbetstagarrepresentant till styrelsen och har genomgått NGM’s utbildning för styrelseledamöter i noterade Bolag samt styrelseutbildning i regi av Styrelseakademin.

Övriga uppdrag: Inga.

Aktieinnehav: Inga.

Andreas Holmgren, Arbetstagarrepresentant & Styrelseledamot

Född: 1979
Invald av Unionen: 2016

Bakgrund: Andreas Holmgren är utbildad högskoleingenjör inom Elektronik från Luleå Tekniska Universitet. Tidigare arbetat som produktionstekniker, kundplanerare och supportsamordnare i ett legotillverkningsföretag där han såg över hela flödet från beställning till produktion och utleverans. Han arbetar sedan 2012 som produktionstekniker på Guideline Geo med att förbättra produkter och arbetsflöden samt utreda kvalitetsproblem. Andreas är vald arbetstagarrepresentant till styrelsen och har genomgått NGM’s utbildning för styrelseledamöter i noterade Bolag.

Övriga uppdrag: Ordförande för Fackklubben, driftställe Malå.
Aktieinnehav: Inga.

STYRELSENS ARBETE

Vid årsstämman den 23 maj 2018, valdes i enlighet med den oberoende valberedningens förslag  Anders Gemfors, Krister Nilsson, Eva Vati och Marcus Lannerbro genom omval, samt Kaj Möller genom nyval. Styrelseledamoten Daniel Nilsson hade avböjt omval. Till styrelseordförande valdes Anders Gemfors.

Samtliga ordinarie ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Samtliga ledamöter är oberoende även i förhållande till större aktieägare.

Arbetstagarrepresentanter är Kjell Lidén och Andreas Holmgren.

Styrelsens ledamöter

Det är styrelsens uppfattning att styrelsen har en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. En presentation av utbildning, nuvarande uppdrag, samt antal aktier för styrelsens ledamöter återfinns ovan.

Styrelseordförande

Styrelsens ordförande Anders Gemfors är inte anställd i bolaget. Det är styrelsens uppfattning att Anders Gemfors tillser att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att den även i övrigt fullgör de uppgifter som åligger den enligt gällande lag och övriga bestämmelser.

Styrelsens arbetsformer

Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltning och skall dessutom fatta beslut i strategiska frågor. Relevant mötesunderlag har skickats ut till samtliga ledamöter inför varje möte, som sedan har hållits i enlighet med för mötet godkänd dagordning. Det förekommer att andra befattningshavare vid behov deltar i styrelsens sammanträden som föredragande.

Styrelsens uppgifter

Styrelsens ambition har, i enlighet med kraven i koden, varit att ägna särskild omsorg åt att dels fastställa de övergripande målen för verksamheten och besluta om strategier för att nå dessa, dels fortlöpande utvärdera den operativa ledningen, allt i syfte att säkerställa bolagets styrning, ledning och kontroll. Styrelsen är av uppfattningen att det finns bra system för uppföljning och kontroll av den ekonomiska ställningen gentemot de fastställda målen, att kontroll sker av att lagar och andra regler efterföljs och att den externa informationsgivningen är öppen, saklig och relevant. Det finns skriftliga instruktioner som reglerar fördelningen av uppgifter mellan styrelsen och VD samt rapporteringsprocessen.

Instruktionerna revideras årligen och de är i huvudsak:
– Arbetsordning för styrelsens arbete
– VD-instruktion
– Attestordning

Styrelsen utvärderar sitt arbete varje år och det ankommer på styrelsens ordförande att tillse att så sker. Utvärderingen görs genom att styrelsens ordförande har individuella möten med alla ledamöter i styrelsen och den samlade uppfattningen är att styrelsearbetet fungerat bra under året samt att styrelsen uppfyller kodens krav avseende styrelsens arbete. Ersättning till styrelseledamöter beslutas årligen av årsstämman.