Delårsrapport januari-mars 2021

Första kvartalet i korthet

  • Omsättningen uppgick till 24,4 (18,2) MSEK för det första kvartalet vilket är en ökning med
    34 procent jämfört med motsvarande period 2020. Orderingången under perioden uppgick till 26,4 (23,8) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till –4,8 (–4,9) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på –19,4
    (–24,7) procent.
  • Periodens resultat för kvartalet uppgick till –3,8 (–4,0) MSEK vilket motsvarar resultat per aktie om –0,33 (–0,35) SEK.
  • Betalningsförmågan (likvida medel och outnyttjad checkräkning) har minskat till 39,8 MSEK jämfört med 44,7 MSEK per 2020-12-31.
  • Lansering av ABEM WalkTEM 2, ett nytt instrument för effektiv prospektering, kartläggning och övervakning av grundvatten- och mineraltillgångar samt miljöproblem i mark.

– Trots fortsatt stor påverkan av covid-19 har försäljningen i inledningen av året varit stark. En högre grad av aktivitet på flera av våra marknader samtidigt som vi ser positiva effekter av våra nya produkter och vårt försäljningsarbete är drivande faktorer, säger Mikael Nolborg, vd Guideline Geo.

Läs rapport

För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg, VD, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00
Rikard Olofsson, Ekonomichef Guideline Geo AB (publ), tel. +46 73 093 16 76

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2021, klockan 08:30 CEST.
Guideline Geo (GGEO) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Pressmeddelande – Delårsrapport jan-mar 2021