Delårsrapport januari-september 2021

Tredje kvartalet i korthet

• Omsättningen uppgick till 35,8 (23,7) MSEK för det tredje kvartalet vilket är en ökning med 51 procent jämfört med motsvarande period 2020. Orderingången under perioden uppgick till 38,9 (23,2) MSEK, vilket innebär en ökning med 68 procent jämfört med samma period 2020.
• Fortsatt utmanande situation relaterat till den globala komponentbristen.
• Rörelseresultatet uppgick till 3,2 (1,8) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,9 (6,9) procent.
• Periodens resultat för kvartalet uppgick till 2,6 (33,8) MSEK vilket motsvarar resultat per aktie om 0,23 (2,96) SEK.
• Lansering av Malå Easy Locator Core, nästa generations markradarlösning för kartläggning av infrastruktur under mark.
• Gabriella Williams utsedd till ny Ekonomichef för Guideline Geo AB och kommer att påbörja sin anställning den 15 december 2021

– Den positiva försäljningstrenden som vi hade under andra kvartalet har fortsatt under årets tredje kvartal. Nettoomsättningen, 35,8 MSEK, innebär en ökning med 51 % jämfört med samma period 2020. Utvecklingen drivs både av effekter från att flertalet marknader har öppnat upp som följd av lättnader i covid-19 relaterade myndighetsrestriktioner, ett aktivt säljarbete och av att våra nya produkter mottagits positivt, säger Mikael Nolborg, vd Guideline Geo.

Rapporten finns tillgänglig här

För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg, VD, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00
Jonas Nordstrand, Interim Ekonomichef Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 556 06 37

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2021, klockan 08:30 CET.
Guideline Geo (GGEO) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Pressmeddelande – Delårsrapport jan-sep 2021