Guideline Geo AB (publ) avyttrar innehav i intressebolaget Aarhus GeoSoftware

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity, meddelar att bolaget avyttrar samtliga aktier i intressebolaget Aarhus GeoSoftware. Avyttring påverkar inte det fortsatta operationella samarbete mellan bolagen som byggts upp de senaste åren.

Aarhus GeoSoftware är ett ledande programvarubolag med kontor i Århus i Danmark. Bolaget är en avknoppning från Aarhus universitet och har ledande programvaruprodukter för tolkning och visualisering inom geofysik. Guideline Geo förvärvade 50% av Aarhus GeoSoftware hösten 2016 och bolaget har sedan dess varit ett intressebolag. Affären kommer inte ha någon påverkan på Guideline Geos verksamhet då det operationella samarbetet mellan bolagen fortsätter.

Affären innebär att Guideline Geo får 9,65 miljoner danska kronor för sina aktier och att den återstående tilläggsköpeskilling om 1,33 miljoner danska kronor som enligt plan Guideline Geo skulle betala under våren 2020 uteblir. Affären sker genom att delar av Guideline Geos aktier förvärvas av Aarhus GeoSoftware och att resterande del av aktierna förvärvas att den andra huvudägaren. Förvärven sker genom kontant betalning.

Affären kommer vara fullt genomförd under 2019.

Vd Mikael Nolborg kommenterar affären vidare, ”Vi har sedan flera år ett bra samarbete med Aarhus GeoSoftware inom flera områden och denna affär kommer inte påverka detta samarbete. Men bolagen har olika affärsfokus och vårt ägande har inte tillfört tillräckligt mycket värde, och vår bedömning är att vårt kapital kan användas mer förtjänstfullt i andra investeringar. Genom den överenskomna köpeskillingen får Guideline Geo tillbaka det kapital som investerats och del i den värdeökning som bolaget åstadkommit sedan vi blev delägare. Vi är mycket nöjda med denna affär och vi ser fram emot fortsatt gott samarbete med Aarhus GeoSoftware.”

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, VD, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00.

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2019 kl. 17:45 CET.

 

Pressmeddelande 20191220 (PDF)