Guideline Geo AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

Fjärde kvartalet bidrar till den högsta årsintäkten i bolagets historia om 132,4 (125,2) MSEK och ett stärkt positivt rörelseresultat om 2,6 (1,5) MSEK. Före jämförelsestörande poster uppgår rörelseresultatet för helåret 2019 till 6,7 (1,5) MSEK.

Fjärde kvartalet med nettoomsättning om 37,1 (39,7) MSEK, orderingång om 34,0 (36,1) MSEK och rörelseresultat på 4,0 (6,7) MSEK innebär en ökning jämfört med tidigare kvartal under 2019 men når inte upp till rekordnivåerna för samma period föregående år.

Bolaget har under fjärde kvartalet avyttrat innehavet i intressebolaget Aarhus GeoSoftware ApS (AGS) vilket möjliggör nya satsningar framåt. Bolaget ser fortsatt med tillförsikt på framtiden baserat på god aktivitetsnivå på merparten av bolagets marknader samt det fortsatta genomförandet av bolagets strategi.

Fjärde kvartalet 2019, okt – dec

 • Intäkter: 39,0 (40,7) MSEK
 • Nettoomsättning 37,1 (39,7) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT): 4,0 (6,7) MSEK
 • Rörelsemarginal: 10,3% (16,6%)
 • Resultatet efter skatt: 3,0 (4,5) MSEK
 • Resultatet per aktie: 0,26 (0,39) SEK
 • Periodens kassaflöde: -0,2 (2,9) MSEK
 • Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2019 till 135,0 (134,0) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 70,4% (70,1%)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 3,3 (8,6) MSEK
 • Orderingång: 34,0 (36,1) MSEK

 

Helåret 2019, jan – dec

 • Intäkter: 132,4 (125,2) MSEK
 • Nettoomsättning 124,4 (120,5) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) 2,6 (1,5) MSEK
 • Rörelsemarginal: 2,0% (1,2%)
 • Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster 6,7 (1,5) MSEK
 • Resultatet efter skatt: 0,9 (0,5) MSEK
 • Resultatet per aktie: 0,08 (0,04) SEK
 • Periodens kassaflöde -5,3 (3,8) MSEK
 • Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2019 till 135,0 (134,0) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 70,4% (70,1%)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 3,3 (8,6) MSEK
 • Orderingång: 115,4 (114,9) MSEK

Vd’s kommentarer

Ett starkt fjärde kvartal uppvisar intäkter om 39,0 MSEK men når inte riktigt upp till samma nivå som motsvarande period föregående år (40,7 MSEK), drivet av att Americas och EMEA har ett jämförelsevis svagare kvartal medans APAC ett starkare. Rörelseresultatet i kvartalet på 4,0 MSEK är godkänt, men lägre än samma period i fjol (6,7 MSEK), vilket primärt förklaras av de jämförelsevis lägre intäkterna kombinerat med en lägre kapitalisering av utvecklingsutgifter.

Det starka fjärde kvartalet summerar ett år med den högsta årliga intäkten om 132,4 MSEK i bolagets historia samt ett förbättrat rörelseresultat på 6,7 MSEK före jämförelsestörande poster jämfört med 2018 (1,5 MSEK). Inkluderat de jämförelsestörande posterna relaterat till organisationsförändringar om ca 4,1 MSEK vilka togs i andra kvartalet 2019 uppgår rörelseresultatet 2019 till 2,6 (1,5) MSEK. Intäktsförbättringen är ett resultat av högre försäljning i APAC, medan Americas och EMEA försvagats något, samt av en gynnsam valutasituation. Rörelseresultatförbättringen drivs primärt av de högre intäkterna i kombination med god kostnadskontroll.

Bolaget har en strategi baserad på lönsam tillväxt i tre steg; 1) Lönsam tillväxt av nuvarande affär, 2) Expandera erbjudande och växa serviceaffären, och 3) Etablera nya affärer baserat på applikationsanpassade lösningar. Stegen sker delvis parallellt och även om fokus under 2019 varit på första steget så pågår även aktiviteter för att både expandera erbjudandet och skapa mer kompletta lösningar. Mjukvara och AI är områden som bedöms centrala för att skapa lösningar som har högre kundvärde och därmed är mer konkurrenskraftiga, varför bolaget fokuserar allt mer av sitt utvecklingsarbete här.

I slutet av fjärde kvartalet avyttrades aktierna i intressebolaget AGS. Köpare är bolaget AGS samt en av dess huvudägare. Affären har ingen operationell påverkan och det goda samarbete som Guideline Geo och AGS har kommer fortsätta som tidigare. Bakgrund till avyttringen är att AGS och Guideline Geo har olika affärsfokus och att Guideline Geos ägande inte tillfört tillräckligt mycket värde för bolaget. Affären innebär att Guideline Geo får tillbaka det kapital som investerats i AGS samt del i den värdeökning som AGS haft sedan Guideline Geo blev delägare. Affären innebär att bolagets likviditet stärks genom köpeskillingen (ca 13,4 MSEK i kontanter) och genom att tilläggsköpeskillingen om ca 1,33 MDKK som skulle betalas under våren uteblir.

Finansiellt har bolagets betalningsförmåga (likvida medel) nu stärkts avsevärt både drivet av AGS-affären men också det starkare fjärde kvartalet, vilket gör att vi har större möjligheter att driva utveckling.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att 2019 visar att bolaget fortsätter ta steg i rätt riktning och att vi står inför ett mycket spännande 2020.

Mikael Nolborg, vd Guideline Geo

VÄLKOMMEN ATT DELTA I ETT WEBBINARIUM MED MIKAEL NOLBORG SOM PRESENTERAR GUIDELINE GEOS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019.

DATUM: ONSDAG 12 FEBRUARI 2020
TID: 11:30

LÄNK WEBBINARIUM: https://bit.ly/3bqcECh

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020,
klockan 08:45 CET.

HELA BOKSLUTSKOMMUNIKÉN HÄR (PDF)