Guideline Geo AB (publ) delårsrapport jan-sep 2019

Tredje kvartalet visar intäkter på 30,1 MSEK vilket innebär en ökning jämfört med samma period 2018 (29,6 MSEK) men med en något försämrad utveckling jämfört med tidigare delen av 2019. Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2019 är 1,5 MSEK.

Bolaget upplever viss osäkerhet på några av marknaderna men ser med fortsatt tillförsikt på framtiden baserat på god aktivitetsnivå på flertalet av bolagets marknader samt på det fortsatta genomförandet av bolagets strategi.

 

Tredje kvartalet 2019, juli – sept

 • Intäkter: 30,1 (29,6) MSEK
 • Nettoomsättning 27,8 (29,2) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT): 1,5 (3,7) MSEK
 • Rörelsemarginal: 5,1% (12,3%)
 • Resultatet efter skatt: 0,3 (2,1) MSEK
 • Resultatet per aktie: 0,02 (0,19) SEK
 • Periodens kassaflöde: -0,8 (-2,2) MSEK
 • Koncernens egna kapital uppgick per den 30 sept 2019 till 132,3 (129,5) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 65,4% (67,7%)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 3,6 (5,7) MSEK
 • Orderingång: 24,0 (27,1) MSEK

Första nio månaderna 2019, jan – sept

 • Intäkter: 93,5 (84,5) MSEK
 • Nettoomsättning 87,3 (80,8) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT): -1,4 (-5,2) MSEK
 • Rörelsemarginal: -1,5% (-6,2%)
 • Resultatet efter skatt: -2,1 (-4,0) MSEK
 • Resultatet per aktie: -0,18 (-0,35) SEK
 • Periodens kassaflöde: -5,2 (0,9) MSEK
 • Koncernens egna kapital uppgick per den 30 sept 2019 till 132,3 (129,5) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 65,4% (67,7%)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 3,6 (5,7) MSEK
 • Orderingång: 81,4 (78,8) MSEK

Vd’s kommentarer

Intäkter från bolagets försäljning och uthyrningsverksamhet i tredje kvartalet är något bättre än samma period 2018 men är lägre än andra kvartalet i år. Försäljningsutvecklingen under kvartalet har varit mer varierad med en starkare utveckling i Americas medan både APAC och EMEA har varit svagare. Bolagets orderingång har varit lägre än samma period 2018 vilket främst är kopplad till den oregelbundenhet som bolagets affärer har. Stort fokus läggs på att säkra affärer både för årets sista kvartal men också för starten av 2020.

Kvartalet uppvisar ett positivt rörelseresultat (1,5 MSEK) vilket är en förbättring jämfört med andra kvartalet. Dock är kvartalets rörelseresultat lägre än för samma period 2018 som hade en mycket lönsam försäljningsmix.

För årets första nio månader är intäktsökningen drygt 10% med positiv försäljningsutveckling i samtliga regioner. Rörelseresultatet för årets första nio månader är svagt negativt (-1,4 MSEK) men justerat för jämförelsestörande poster relaterat till organisationsförändringar i andra kvartalet är underliggande rörelseresultat dock positivt (2,7 MSEK). Rörelseresultatet är nästan 4 MSEK bättre än samma period 2018 och justerat för de jämförelsestörande posterna i andra kvartalet är förbättringen nästan 8 MSEK. Förbättringen drivs av ökade intäkter i kombination med god kostnadskontroll.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att tredje kvartalet inte uppvisar samma starka försäljningsutveckling som årets första sex månader men försäljningsaktiviteten är fortsatt hög och bolagets kostnadskontroll är god.

Mikael Nolborg, vd Guideline Geo

 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00,
Mikael Brate, CFO Guideline Geo AB (publ), tel. +46 736 55 54 12,

E-post: info@guidelinegeo.com

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2019, klockan 08:45 CET.

Pressmeddelande i sin helhet: PDF