Bokslutskommuniké januari-december 2020

Fjärde kvartalet i korthet

  • Omsättningen uppgick till 31,6 (37,1) MSEK för det fjärde kvartalet vilket är en minskning med 15 procent jämfört med motsvarande period 2019. Orderingången under perioden uppgick till 27,2 (34,0) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,1 (4,0) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0,4 (10,3) procent.
  • Periodens resultat för kvartalet uppgick till –0,5 (3,0) MSEK vilket motsvarar resultat per aktie om –0,05 (0,26) SEK.
  • Betalningsförmågan (likvida medel och outnyttjad checkräkning) har minskat till 44,7 MSEK jämfört med 48,0 MSEK per 2020-09-30. Betalningsförmågan per 2019-12-31 uppgick till 17,8 MSEK.
  • I oktober vann Guideline Geo en upphandling och fick en större order från en myndighet i Dominikanska republiken till ett värde av 2,2 MSEK.
  • Lansering av MALÅ Vision, en molnbaserad mjukvarulösning för markradar.
  • Lansering av MALÅ Controller App, en mjukvarulösning för att effektivisera arbetsflödet inom markradarbaserade lösningar.

 

– Det fjärde kvartalet har fortsatt präglats av covid-19 pandemin och även om omsättningen har varit betydligt starkare jämfört med det tredje kvartalet i år var det svagare än motsvarande period föregående år. I slutet av 2020 lanserade vi både MALÅ Vision och MALÅ Controller App, produkter som är viktiga i vår strategiska satsning med att stärka vårt erbjudande baserat på molnbaserad mjukvara, säger Mikael Nolborg, vd Guideline Geo.

 

Rapporten finns tillgänglig på: https://www.guidelinegeo.com/finansiella-rapporter/

Bokslutskommunikén 2020 presenteras av VD Mikael Nolborg (video) här

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, VD, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00

Rikard Olofsson, Ekonomichef Guideline Geo AB (publ), tel. +46 73 093 16 76

 

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2021, klockan 08:30 CET.

 

Guideline Geo (GGEO) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Öppna som pdf