Kallelse till årsstämma i Guideline Geo AB (publ)

Aktieägarna i Guideline Geo AB (publ) (org. nr 556606-1155) kallas till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021. Mot bakgrund av den pågående covid-19 pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Aktieägare välkomnas att skicka in sina eventuella frågor per e-post till stamma@guidelinegeo.com i enlighet med anvisningar under rubriken Rätt att begära upplysningar nedan. Frågorna och svaren kommer att publiceras på bolagets hemsida www.guidelinegeo.com senast 5 dagar före stämman.

Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 20 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

 

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 maj 2021,
 • dels anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst i enlighet med instruktionen nedan. Poströsten ska vara Guideline Geo tillhanda senast onsdagen den 19 maj 2021.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att avge sin poströst på stämman låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 11 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 14 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas och länk finns tillgängligt på Guideline Geos hemsida www.guidelinegeo.com. Ett ifyllt poströstningsformulär gäller också som anmälan till stämman. Vänligen kontakta stamma@guidelinegeo.com vid eventuella tekniska problem med att fylla i formuläret eller om du saknar tekniska förutsättningar för att ta del av poströstningsformuläret och lämna in det till Guideline Geo.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig.

Poströstningen måste vara gjord senast onsdagen den 19 maj 2021.

 

Fullmakter

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren laddas upp och bifogas till poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.guidelinegeo.com. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska förutom fullmakt även registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

 

Rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Sådana upplysningar kan avse koncernredovisningen, bolagets förhållande till annat koncernföretag samt bolagets dotterföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Guideline Geo AB (publ), Att: Årsstämma, Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna, alternativt via e-post till stamma@guidelinegeo.com senast måndagen den 10 maj 2021.

Upplysningar kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.guidelinegeo.com och på adressen Guideline Geo AB (publ), Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna, senast den 15 maj 2021 samt sänds till de aktieägare som så önskar och som uppgett sin adress.

 

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 11 428 058. Bolaget innehar per dagen för kallelsen 640 140 egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Ärenden på stämman / Förslag till dagordning

 1. Bolagsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet för vd och styrelsens ledamöter
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer.
 12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 14. Val av revisor
 15. Beslut avseende valberedning
 16. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
 17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
 18. Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram

a-b) Beslut om Incitamentsprogram 2022 och bemyndigande att ingå aktieswapavtal

c) Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i Incitamentprogrammet 2022

19. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet

 1. Val av stämmoordförande

Valberedningen bestående av Magnus Trast (ordförande), Per H Börjesson och Anders Gemfors föreslår Anders Gemfors till ordförande för stämman.

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås bli godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringsmännen.

 1. Val av en eller två justeringsmän

Till person att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll föreslås Magnus Trast, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

 1. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2020 lämnas. Det föreslås vidare att resterande del av till årsstämmans förfogande stående fritt eget kapital i moderbolaget, 17 526 368 SEK, överförs i ny räkning.

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6) utan några suppleanter och antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag utan några suppleanter.

 1. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med ett årligt belopp om 200 000 SEK till styrelsens ordförande, samt till övriga ledamöter med 100 000 SEK per ledamot. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

 1. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Anders Gemfors, Marcus Lannerbro, Kaj Möller och Krister Nilsson samt nyval av Malin Siberg och Jonas Wiik. Eva Vati har avböjt omval.

Motivering av valberedningens förslag till styrelse:

Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldshetspolicy.

Valberedningen anser att nuvarande styrelse är väl fungerande och att ledamöterna har en gedigen och bred erfarenhet. Valberedningen föreslår därför omval av styrelseledamöterna Anders Gemfors, Marcus Lannerbro, Kaj Möller och Krister Nilsson. Eva Vati har avböjt omval. Valberedningen föreslår en utökning av styrelsen genom nyval av Malin Siberg och Jonas Wiik.

Den föreslagna styrelsens sammansättning får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller Nasdaq First North Growth Markets krav på oberoende.

 1. Val av revisor

Valberedningen föreslår att till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma utses Grant Thornton Sweden AB med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.

Motivering av valberedningens förslag till val av revisor:

Valberedningen föreslår i enlighet med styrelsens rekommendation omval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB och Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.

 1. Beslut avseende valberedning

Valberedningen föreslår följande principer och riktlinjer beträffande hur valberedningen inför årsstämman 2022 ska utses:

Valberedningen inför årsstämman 2022, ska bestå av fyra ledamöter. Tillsättande ska ske genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna vid utgången av augusti månad 2021. Dessa ombeds att vardera utse en representant vilka tillsammans med styrelsens ordförande bildar valberedning. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen, vars mandat gäller till dess att ny valberedning utsetts, utser inom sig ordförande som ej ska vara styrelseledamot. Valberedningen ska inför årsstämman 2022 lämna förslag avseende val av ordförande på årsstämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, arvode till revisor samt regler för utseende av valberedning inför nästkommande års årsstämma. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets hemsida. Skulle ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag ska en ersättare sökas från samma ägare. Skulle ägare, som utsett representant i valberedningen, väsentligt minska sitt ägande i bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att utse en representant i valberedningen.

 1. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier enligt nedan.

Syfte

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att använda de tidigare förvärvade egna aktierna genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier eller kunna använda förvärvade aktier i aktierelaterade incitamentsprogram.

Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av aktier i bolaget enligt följande:

 1. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Hänsyn ska dock tas till de aktier som eventuellt kan komma att krävas för beslutade incitamentsprogram.
 2. Överlåtelse av aktier ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 3. Överlåtelse av aktier ska ske till ett pris eller värde som motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på de aktier som överlåts, med den eventuella avvikelse som styrelsen finner lämplig i det enskilda fallet.
 4. Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller annars med villkor.
 5. Överlåtelse av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

För giltigt beslut enligt punkt 16 på dagordningen krävs att förslaget har biträtts av aktieägare motsvarande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 1. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av antal aktier med högst 1 142 800 stycken, vilket motsvarar cirka 10 procent av antalet aktier. Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv.

För giltigt beslut enligt punkten 17 på dagordningen krävs att förslaget har biträtts av aktieägare motsvarande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

 1. Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram

 

Bakgrund och motiv

Som arbetsgivare vill Guideline Geo både behålla och rekrytera kompetenta medarbetare som förväntas bidra till bolagets fortsatta goda utveckling. Ersättningen genom det långsiktiga incitamentsprogrammet som föreslås ska främja genomtänkta beslutsfattanden och eftersträvansvärda resultat på ett sätt som överensstämmer med bolagets vision och värden.

Styrelsen föreslår ett incitamentsprogram med samma principer som för de tidigare beslutade incitamentprogrammen 2019, 2020 och 2021. Avsikten är att öka deltagarnas samhörighet med bolaget vilket förväntas vara bra för bolaget på lång sikt. Styrelsen vill att medarbetarna genom programmet ska få ett ökat ägande i bolaget och har därför föreslagit en aktierelaterad ersättning, där en förutsättning för att den ska utgå är att deltagarna även sparar i bolagets aktie. Ett ökat inslag av delägande bland bolagets medarbetare förväntas leda till ökad lojalitet mot företaget, vilket är bra för bolaget och dess aktieägare.

Styrelsen har sedan tidigare långsiktiga incitamentsprogram som ett inslag i bolagets ersättningssystem och styrelsen tänker sig även fortsatt denna typ av incitamentsprogram, som kommer att vara anpassade efter aktuell lagstiftning.

 

Befintliga incitamentsprogram

Vid tidpunkten för detta förslag finns redan gällande aktierelaterat incitamentsprogram (”Incitamentsprogram 2019, incitamentsprogram 2020 och incitamentsprogram 2021’’). Det föreslagna incitamentprogrammet har identiska villkor med tidigare beslutade program med undantag för säkringsåtgärderna av programmet. Villkoren framgår nedan.

 

Incitamentsprogram 2022

Deltagare och villkor

Förevarande incitamentsprogram (”Incitamentsprogram 2022”) är avsett för följande fem kategorier anställda: verkställande direktör; ledningsgrupp; säljledning samt produktchefs/utvecklingsledning och övriga anställda. För att få delta i Incitamentsprogram 2022 måste deltagaren skriftligen meddelat att den anslutit sig senast den 31 december 2021.

Deltagarna i Incitamentsprogram 2022 kommer att tilldelas ett individuellt bestämt antal villkorade aktierätter (”Aktierätt”). För att kunna utnyttja Aktierätter måste deltagarna i Incitamentsprogram 2022 ha investerat privat i koncernen genom förvärv av nya aktier i Guideline Geo AB (publ) (”Sparaktier”). Därefter kommer deltagarna ha rätt att vederlagsfritt erhålla stamaktier i bolaget (”Matchningsaktier”) inom ramen för Incitamentsprogram 2022 enligt de villkor som anges nedan.

Aktierätterna

Varje (1) Aktierätt ger rätt att utan vederlag erhålla en (1) Matchningsaktie i bolaget, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Följande övriga villkor ska gälla för Aktierätterna:

 • Aktierätter tilldelas vederlagsfritt, efter att deltagaren skriftligen meddelat att den anslutit sig till Incitamentsprogram 2022 senast den 31 december 2021.
 • Rätten att erhålla Matchningsaktier intjänas under perioden från starten av Incitamentsprogram 2022 till och med 31 december 2024 (”Kvalifikationsperioden”).
 • Aktierättarna kan inte överlåtas, pantsättas eller på annat sätt överföras till annan.
 • Det maximala värdet per Aktierätt är begränsat till fem (5) gånger den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under den närmaste perioden om 60 handelsdagar omedelbart före 1 januari 2022, vilket ska vara starten för Incitamentsprogram 2022. För det fall värdet av en sådan Aktierätt överstiger detta tak kommer antalet Matchningsaktier minskas proportionerligt.

 

Fördelning

Incitamentsprogram 2022 ska omfatta högst 240 000 aktier, vilket innebär att högst motsvarande antal villkorade Aktierätter kan tilldelas. Det högsta antalet villkorade Aktierätter som kan utgå per person i respektive grupp ska vara följande:

 • Verkställande direktör, 30 000;
 • Ledningsgruppen (exklusive VD) (cirka 7 individer), 18 000;
 • Säljledning (cirka 2 individer), 9 600;
 • Produktchefer/utvecklingsledning (cirka 6 individer), 6 000;
 • Övriga anställda, 600.

 

Privat investering

För att kunna delta i Incitamentsprogram 2022 krävs att deltagaren bidrar med en privat investering genom förvärv av Sparaktier. Aktierna ska förvärvas till marknadspris och med syftet att allokeras till Incitamentsprogram 2022 från och med 1 juli 2021 till och med den 31 december 2022.

Det högsta antalet Sparaktier som deltagaren kan allokera till Incitamentsprogram 2022 motsvarar det högsta antalet Aktierätter en deltagare kan tilldelas enligt ovan. För varje Sparaktie som innehas inom ramen för Incitamentsprogram 2022 ges deltagaren 1,2 rättighet till en Matchningsaktie, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla 1,2 Matchningsaktie.

 

Villkor för att Aktierätten ska berättiga till en Matchningsaktie

Aktierätter kan utnyttjas tidigast efter utgången av Kvalifikationsperioden under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

 • Deltagaren är anställd i koncernen och har varit det under Kvalifikationsperioden.
 • Deltagaren förvärvat Sparaktier motsvarande antalet Aktierätter deltagaren tilldelats. Har deltagaren förvärvat ett färre antal Sparaktier än antalet Aktierätter som denna tilldelats förfaller det antalet Aktierätter som inte motsvaras av Sparaktier utan att någon ersättning utgår.
 • Deltagaren har behållit de Sparaktier som allokerats till Incitamentsprogram 2022 under Kvalifikationsperioden.
 • Att totalavkastningen (avkastning till aktieägarna i form av kursuppgång samt återinvestering av eventuella utdelningar under löptiden) på bolagets aktie under Kvalifikationsperioden överstiger noll (0) procent. Totalavkastningen ska basera sig på ett initialt aktievärde motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under den närmaste perioden om 60 handelsdagar omedelbart före 1 januari 2022 och ett slutligt aktievärde motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under den närmaste perioden om 60 handelsdagar omedelbart före 31 december 2024.
 • Att det inte har uppdagats någon omständighet under Kvalifikationsperioden som gör det oförsvarligt att överlåta Matchningsaktierna. Exempel på en sådan situation skulle kunna vara att bolagets aktiekurs är ett resultat av osunt, kortsiktigt risktagande, vilket resulterar i ett väsentligt försämrat resultat eller att annan väsentlig negativ omständighet uppdagas efter utgången av Kvalifikationsperioden.
 • Personer inom kategorin VD, ledningsgrupp och säljledning accepterar en minskning av tidigare avtalad bonusrätt enligt bolagets kortsiktiga incitamentsprogram genom att maximal kortsiktig bonus reduceras med 25 procent. För övrig personal kvarstår tidigare beslutade bonusvillkor.

Deltagaren har rätt att påkalla omvandling av den villkorade Aktierätten under en period av 12 månader efter utgången av Kvalifikationsperioden. Om de villkorade Aktierätterna inte har utnyttjats under den tiden, upphör de att gälla utan att någon ersättning eller annan kompensation ska utgå till deltagaren.

 

Övrigt

Styrelsen har rätt att omräkna det antal Matchningsaktier som deltagarna kan erhålla vid omvandling av en Aktierätt om bolaget genomför en fondemission, split, företrädesemission eller liknande åtgärder.

Bedömning och slutliga villkor

Styrelsen bemyndigas att besluta om de närmare villkoren för Incitamentsprogram 2022 baserat på de föreslagna principerna. I samband med den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Incitamentsprogram 2022 ska styrelsen även äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen bemyndigas också att göra ändringar i programmet, om så anses tillrådligt av styrelsen och förutsatt att programmet efter sådana ändringar ligger inom ramen för programmets sammanlagda totala antal aktier, totala antal aktier i förhållande till det totala antalet aktier i bolaget och högsta beräknade kostnad. Styrelsen äger även rätt att justera utformningen av bolagets säkringsåtgärder om det skulle visa sig tillrådligt för att säkra bolagets åtaganden på ett mer effektivt eller ändamålsenligt sätt.

Beskattning

Incitamentsprogram 2022 har utformats så att deltagarna normalt beskattas för förmånen av att erhålla aktier först det inkomstår då aktierna erhålls. Det skattepliktiga förmånsvärdet som uppkommer beräknas som senaste betalkurs den dag aktierna erhålls. Förmånsvärdet beskattas hos innehavarna som inkomst av tjänst innebärande att, sociala avgifter kommer att debiteras arbetsgivaren.

Utarbetning av förslaget

Incitamentsprogram 2022 har utarbetats av bolagets styrelse i samråd med externa rådgivare. Incitamentsprogram 2022 har behandlats av styrelsen vid sammanträden under 2021.

Kostnader för programmet

Kostnaden för programmet kommer att redovisas enligt koncernens redovisningsstandard K3 vilket innebär att tilldelning av aktier och sociala avgifter kommer redovisas som en personalkostnad under Kvalifikationsperioden.

Styrelsen har låtit genomföra preliminära kostnadsberäkningar för Incitamentsprogram 2022 baserat på en initial aktiekurs om 8,00 SEK och med en årlig tillväxt i aktiepris på 20 procent samt att samtliga anställda accepterar förslaget och ingen av deltagarna lämnar bolaget under Kvalifikationsperioden. Enligt dessa antagande blir den beräknade kostnaden cirka 3,0 MSEK exklusive administrationskostnader. Om kursen på Guideline Geo AB aktien skulle öka från den antagna initiala kursen på 8,00 SEK, och med 20 procent årlig tillväxt, ökar den beräknade kostnaden med cirka 0,075 MSEK för varje krona som kursen ökar. Enligt förutsättningen att samtliga anställda ansluter till programmet och med 20 procentig ökning per år beräknas den årliga kostnaden i resultaträkningen för Incitamentsprogram 2022 till cirka 1,9 procent av bolagets totala personalkostnader.

Baserat på tidigare liknande program har anställda motsvarande cirka 30 procent av aktierna anslutits till programmen. Med en liknande anslutning och med en antagen initial aktiekurs om 8,00 SEK och med en årlig tillväxt i aktiepriset på 20 procent uppgår den beräknade kostnaden för incitamentprogrammet 2022 till cirka 0,9 MSEK exklusive administrationskostnader. Det innebär en årlig kostnad på cirka 0,3 MSEK vilket motsvarar 0,6 procent av bolagets totala personalkostnader. Kostnaderna förväntas ha en marginell inverkan på Guideline Geos nyckeltal.

Den högsta årliga kostnaden för Incitamentsprogram 2022 som kan belasta resultaträkningen (exklusive administrationskostnader) är 4,9 MSEK och avser tilldelning av aktier och sociala avgifter (detta förutsätter en kursutveckling på 5 gånger antagen startkurs på 8,00 SEK och att samtliga anställda ansluter till programmet och är fortfarande anställda när programmet löper ut).

Den maximala kostnadsreduktionen till följd av bonusavståendet är 0,9 MSEK.

Det antal aktier som maximalt kan överlåtas inom ramen för Incitamentsprogram 2022 motsvarar cirka 2,1 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

 

Säkringsåtgärder och majoritetskrav

För att bibehålla flexibilitet föreslår styrelsen att leverans av Matchningsaktier ska kunna ske genom att styrelsen bemyndigas att ingå aktieswapavtal med tredje part (punkt (b) nedan) eller genom överlåtelse av egna aktier (punkt (c) nedan).

För godkännande av Incitamentsprogram 2022 (punkt (a) nedan) och beslut om bemyndigande för styrelsen att ingå aktieswapavtal med tredje part (punkt (b) nedan) fordras att förslagen erhåller mer än hälften av de avgivna rösterna. Dessa förslag föreslås därför antas gemensamt.

För giltigt beslut av årsstämman enligt punkt (c) nedan om överlåtelse av egna aktier fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

(a) Incitamentsprogram 2022

Styrelsens förslag innebär att stämman föreslås besluta om Incitamentsprogram 2022 på ovan nämnda villkor.

(b) Bemyndigande att ingå aktieswapavtal

Styrelsens förslag till att stämman ska bemyndiga styrelsen att ingå aktieswapavtal avseende egna aktier innebär att bolaget genom ett sådant avtal kan säkerställa leverans enligt Incitamentsprogrammet 2022. Aktieswapavtalet ska innebära att en tredje part mot ersättning åtar sig att i eget namn köpa och överlåta aktier i bolaget till deltagarna i Incitamentsprogrammet 2022.

(c) Överlåtelse av egna aktier till deltagare i Incitamentsprogrammet 2022

Styrelsens förslag till överlåtelse av egna aktier till deltagare i Incitamentsprogram 2022 innebär att överlåtelse ska ske på följande villkor.

 1. Högst 240 000 aktier får överlåtas.
 2. Rätt att förvärva aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagarna i Incitamentsprogrammet 2022, med rätt för var och en av deltagarna att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren för Incitamentsprogrammet 2022.
 3. Deltagares rätt att förvärva aktier förutsätter att samtliga de villkor som uppställts i Incitamentsprogrammet 2022 uppfyllts.
 4. Aktierna ska överlåtas inom den tid som framgår av villkoren för Incitamentsprogrammet 2022.
 5. Aktierna ska överlåtas vederlagsfritt i enlighet med villkoren för Incitamentsprogrammet 2022.

Anledningen till den förslagna överlåtelsen samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av aktier enligt Incitamentsprogrammet 2022.

Antalet aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

 

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De kommer också att finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.guidelinegeo.com.

 

Styrelsen

Guideline Geo AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, VD, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00

Rikard Olofsson, Ekonomichef, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 73 093 16 76

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2021 kl. 15:30 CEST.

Pressmeddelande GGEO Kallelse till Årsstämma 2021