Kommuniké från årsstämma i Guideline Geo AB (publ)

Vid årsstämman i Guideline Geo AB (publ) den 20 maj 2021 fattades följande beslut:

 

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020.

 

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska ske, samt att allt av till årsstämmans förfogande stående fritt eget kapital i moderbolaget, 17 526 368 SEK, överförs i ny räkning.

 

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Till styrelseledamöter valdes, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma Anders Gemfors, Krister Nilsson, Marcus Lannerbro och Kaj Möller genom omval samt Malin Siberg och Jonas Wiik genom nyval. Eva Vati har avböjt omval. Till styrelseordförande valdes Anders Gemfors.

 

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade om styrelsearvode ska utgå med ett årligt belopp om 200 000 SEK till styrelsens ordförande, samt till övriga ledamöter med 100 000 SEK per ledamot.

 

Revisor

Till revisor valdes, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton, med auktoriserad revisorn Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.

 

Principer för valberedning

Årsstämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning i enlighet med i kallelsen presenterade förslag. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna vid utgången av augusti månad 2021. Dessa ombeds att vardera utse en representant vilka tillsammans med styrelsens ordförande bildar valberedningen.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Hänsyn ska dock tas till de aktier som eventuellt kan komma att krävas för beslutade incitamentsprogram.

 

Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning kan ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 1 142 800 aktier, vilket motsvarar tio (10) procent av antalet aktier i bolaget.

 

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande av långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiematchningsprogram.

 

Syfte med programmet är både att öka attraktiviteten som arbetsgivare men också att främja genomtänkta beslutsfattanden och eftersträvansvärda resultat på ett sätt som överensstämmer med bolagets vision, värden och ägarintressen. Inom ramen för programmet kommer deltagarna vederlagsfritt tilldelas villkorade aktierätter motsvarande maximalt 240 000 aktier vilket motsvarar 2,1 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Samtliga anställda i Guideline Geo AB, uppdelat på fem kategorier, har rätt att deltaga i programmet. Programmet löper under åren 2022-2024. Tilldelning av matchningsaktier är avhängigt dels av att deltagarna förvärvar sparaktier samt att villkor för programmet är uppfyllda. Den högsta årliga kostnaden för programmet som kan belasta resultaträkningen (exklusive administrationskostnader) är 4,9 MSEK och förutsätter en kursutveckling på 5 gånger antagen startkurs på 8,00 SEK, att samtliga anställda ansluter till programmet och att ingen av deltagarna avslutar sin anställning innan programmet löper ut.

Beslutet innefattade även att leverans av aktierna till deltagarna ska kunna ske genom att styrelsen fick bemyndigande att ingå aktieswapavtal med tredje part.

 

Stämman avslog styrelsens bemyndigande att överlåta egna aktier direkt till deltagarna i programmet eftersom erforderlig majoritet inte uppnåddes.

 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00.

Rikard Olofsson, ekonomichef Guideline Geo AB (publ), tel. +46 73 093 16 76.

www.guidelinegeo.com

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 klockan 20:00 CEST.

Kommuniké GGEO årsstämma 2021